Afhoudingen van je brutoloon

Loon-loonreglementering-afhoudingen
Afhoudingen op je brutoloon: sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing.

Wat wordt er van je brutoloon afgehouden?

Het brutoloon dat op je loonbriefje staat, wordt helaas niet op je bankrekening gestort. Van dit loon worden een aantal zaken afgehouden.
Sociale zekerheid
Als loontrekkende ben je onderworpen aan sociale zekerheid (behalve wanneer je werkstudent bent of minder dan 8 uur werkt voor het huishouden van een werkgever). Onderworpen zijn aan sociale zekerheid betekent:
  • Je werkgever moet geregistreerd zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
  • De RSZ moet elektronisch op de hoogte worden gebracht van je indiensttreding; dit via een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, ook wel DIMONA genoemd.
  • De werkgever geeft je loon en werktijd aan bij de RSZ. 
Van je loon als werknemer wordt een persoonlijke bijdrage ingehouden. Dit is 13.07% van je brutoloon. Dit kan minder zijn wanneer je loon in de buurt komt van het minimumloon.  Naast de persoonlijke bijdragen, moet de werkgever ook een werkgeversbijdrage betalen aan de RSZ. 
Alles wat niet aangegeven is bij de RSZ, heeft invloed op je rechten inzake sociale zekerheid. Bijvoorbeeld wanneer je in het zwart werkt heeft dit een invloed op je eventuele uitkering van het ziekenfonds, de gezinsbijslag, je pensioen. 
Verifieer dus of je werkgever je werk als loontrekkende aangeeft! 
In geval van problemen in verband met je werkloosheidsuitkering, kan je, op voorwaarde dat er op jouw bezoldiging sociale zekerheidsbijdrage werd inhouden, klacht indienen bij de RSZ-inspectie of bij het ACV. 
Bedrijfsvoorheffing
Naast een bijdrage voor de sociale zekerheid, wordt op je loon ook bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dit is een voorschot op je belastingen. 
Als werknemer kan je hier niet veel aan doen. Je werkgever moet immers de voorgeschreven bedrijfsvoorheffing inhouden op je loon. Deze bedrijfsvoorheffing hangt af van je loonbarema, alsook van het aantal personen die je ten laste hebt.
Wanneer je bang bent dat je bij de ontvangst van je aanslagbiljet van de belastingen veel extra moet betalen, kan je aan je werkgever vragen om maandelijks een hoger bedrag in te houden. Dit is aan te raden wanneer je:
  • Meerdere jobs uitoefent (denk aan een bijberoep)
  • Meerdere deeltijdse jobs combineert (je wordt weinig belast op beide jobs omdat het bedrag laag ligt, je zal echter veel moeten terug betalen aan de belastingen aan het eind van de rit).
  • Voor een lange periode ziek of werkloos bent. 
  • De werkgever bezorgt je een loonfiche met de betaalde bezoldigingen en voorheffingen die in de loop van het jaar werden ingehouden. 
Bruto-netto calculator
Bereken het verschil tussen je bruto- en nettoloon

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Het loon
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!