Aanvullende vergoedingen

Aanvullende vergoeding bij verlof om dwingende of familiale reden

Wil je gebruik maken van verlof om dwingende of familiale reden:
 • dan kan je maximaal 10 dagen verlof nemen;
 • dan heb je recht op € 2,41 per dag.

Aanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer heb ik recht?

 • Je wordt ziek voor een periode langer dan 30 dagen.
 • Je hebt recht op een uitkering in het kader van de verzekering tegen ziekte en invaliditeit
 • Je kan minstens 130 bezoldigde dagen bewijzen gedurende de laatste 5 jaar.

Welke dagen komen niet in aanmerking

 • Bevallingsverlof.
 • Dagen van tijdkrediet.
 • Dagen van loopbaanvermindering.

Hoe lang heb ik recht op deze vergoeding?

 • Maximaal 365 kalenderdagen.
 • De eerste 30 kalenderdagen worden evenwel niet vergoed.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

De aanvullende vergoeding wordt berekend in de 6-dagenweek met een maximum van 287 vergoedbare dagen per arbeidsongeschiktheid:
 • De eerste 30 dagen: € 0.
 • Van de 31ste tot en met de 150ste kalenderdag: € 6,91 per vergoedbare dag*.
 • Van de 151ste tot en met de 365ste kalenderdag: € 7,54 per vergoedbare dag*.
 • *Ben je aangesloten bij het ACV dan krijg je € 0,25 extra per dag.

Je bent langdurig arbeidsongeschikt ten gevolge van een fysieke handicap

Voorwaarden?
 • Via de controlerende geneesheer, mutualiteit of verzekeringsmaatschappij het bewijs leveren van een arbeidsongeschiktheid van tenminste 66 %.
 • Je laatste werkgever behoort tot de Stoffering & Houtbewerking.
 • De laatste 10 jaar voor je stopte met werken was je ook nergens anders tewerkgesteld (geen andere sector). 
  • Van deze 10 jaar moet je minstens 5 jaar effectieve prestaties kunnen bewijzen.
  • Je kan geen 10 jaar bewijzen:
   • Je moet 15 jaar in de sector gewerkt hebben in de loop van 25 jaar voor je stopte.
   • Van deze 15 jaar moet je minstens 7,5 jaar effectieve prestaties kunnen bewijzen
 • Alle bijkomende vergoedingen moeten uitgeput zijn:
  • werkloosheid,
  • ziekte of arbeidsongeval,
  • vergoedingen toegekend door het FBZ.
 • Stop je met werken om te genieten van het stelsel Werkloosheid met bedrijfstoeslag, dan vervalt alles.
Hoeveel bedraagt deze vergoeding?
 • € 495,79 per jaar.

Je bent weduwe(naar) van een fysisch gehandicapte

Voorwaarden?
 • Had jouw echtgeno(o)t(e) op het moment van overlijden recht op de vergoeding fysisch gehandicapten, dan heb jij nu éénmalige recht op de vergoeding van € 495,79.

Aanvullende vergoeding bij arbeidsongeval

Je had je een arbeidsongeval en kan meer dan 30 dagen niet werken, dan heb je recht op een aanvullende vergoeding voor de normale dagen waarop je zou werken.

Hoeveel bedraagt de aanvullende vergoeding?

 • € 3,91.
 • Maximaal 200 dagen.
 • Je krijgt geen vergoeding voor de eerste 30 dagen.
 • Ben je lid van het ACV dan krijg je € 0,25 extra per dag.

Wat moet ik doen?

Contacteer jouw beroepsverbond en vraag naar het formulier voor aanvullende vergoeding bij arbeidsongeval.
 • Laat dit invullen door jouw werkgever en de verzekering.

Vergoeding bij een dodelijk arbeidsongeval

Bij een dodelijk arbeidsongeval krijgen de rechthebbenden een forfaitaire vergoeding van € 5.891. 
Dit bedrag wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding van € 786 per kind ten laste.

Vergoeding bij een arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid van 66 % en meer

In dit geval krijg je een éénmalige vergoeding € 786. 
Dit wordt verhoogd met € 589 per kind ten laste.

Aanvullende vergoeding bij werkloosheid

Wat is een prestatiekaart?

Je krijgt deze kaart automatisch samen met de getrouwheidspremie. Hierop staan het aantal gepresteerde dagen van 1 juli vorig jaar tot 30 juni dit jaar

Wanneer heb ik recht?

 • Je bent tijdelijk werkloos.
 • Je hebt recht op een werkloosheidsuitkering.
 • Je bezit een prestatiekaart met daarop minstens 130 bezoldigde dagen.

Er staan minder dan 130 dagen op mijn prestatiekaart

 • Je bent pas aan het werk?
 • Je werkt deeltijds?
 • Je hebt al een redelijke loopbaan in de sector?
Dan heb je onder bepaalde voorwaarden toch nog recht.

Hoeveel bedraagt de aanvullende vergoeding?

Je kan 130 dagen per kalenderjaar vergoed worden, en dit in de 6-dagen week.
 • Je bent tijdelijk werkloos: € 3,59/dag.
 • Je bent tijdelijk werkloos en je arbeidscontract werd geschorst omwille van economische of technische reden of overmacht: per dag krijg je dan € 3,59 (basisbedrag) + € 2,41 (aanvullend bedrag).

Voor welke dagen krijg ik geen aanvullende vergoeding?

 • Je krijgt een uitkering in het kader van tijdkrediet.
 • Je krijgt een uitkering in het kader van loopbaanvermindering.

Ik heb blijkbaar geen recht?

 • Ik heb nog geen recht op vergoedingen bestaanszekerheid in de Stoffering & Houtbewerking.
 • Ik overschrijd de 130 dagen werkloosheid.
In beide gevallen moet jouw werkgever € 2 toeslag betalen per dag (IPA wet van 2011).

Aanvullende vergoedingen bij pensioen en SWT

Vergoeding aan gepensioneerden

Wanneer heb ik recht?
Je werkte in de Stoffering & Houtbewerking.
 • Bijkomende voorwaarden die je gelijktijdig moet vervullen:
  • je laatste werkgever behoort tot de sector ‘Stoffering en Houtbewerking’;
  • je bent minstens 60 jaar;
  • je geniet van het wettelijk pensioen;
  • je hebt minstens 30 jaar gewerkt als arbeider.
OPGELET! Dit stelsel is enkel van toepassing op werknemers die uiterlijk op 31 december 2007 met pensioen gingen en kadert in één van de overgangsregelingen naar aanleiding van de invoering het sectoraal pensioenstelsel ‘WOOD-Life’ (2de pensioenpijler).
Hoeveel bedraagt de vergoeding?
Het bedrag is afhankelijk je loopbaan in de sector:
 • minder dan 10 jaar: € 0;
 • van 10 t.e.m. 14 jaar: € 247,89;
 • van 15 t.e.m. 19 jaar: € 371,84;
 • 20 jaar en meer: € 495,79.
De krijgt deze vergoeding jaarlijks en dit gedurende maximum 15 jaar vanaf de pensioendatum.

Je bent weduwe(naar) van een gepensioneerde

Had jouw echtgeno(o)t(e) op het moment van overlijden recht op de vergoeding gepensioneerden, dan heb jij nu éénmalige recht op de vergoeding van € 743,68 of X/12den van het bedrag waarop jouw echtgeno(o)t(e) nog recht had indien hij op de uitbetalingsdatum nog in leven was.

Je kan genieten van SWT maar blijft werken... dan heb je recht op de 'blijfpremie'

Wanneer heb ik recht?
Je kan genieten van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen).
 • Je bent ouder dan 58.
 • Je beslist om te blijven werken.
Hoeveel bedraagt de vergoeding?
 • € 95 per maand dat je blijft verder werken.
Deze ‘blijfpremie’ wordt gestort op jouw individuele rekening in het kader van het sectoraal aanvullend pensioen.
Het bedrag wordt pro rata berekend als:
 • je deeltijds werkt;
 • je geniet van deeltijdse loopbaanonderbreking;
 • als je stopt met werken bij onvolledig gepresteerde maanden.
Welke dagen worden gelijkgesteld?
 • Jaarlijkse vakantie: maximum 20 dagen per jaar (op basis van de 5 dagen-week).
 • De dagen arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, arbeidsongeval.
 • De dagen van tijdelijke werkloosheid om economische redenen: samengeteld maximum 30 dagen per jaar.