Stoffering en Houtbewerking

Hou(t) het veilig !

Het OpleidingsCentrum Hout stelt u in het kader van zijn dienstverlening veiligheid- en welzijnsbeleid graag voor: “Veiligheid onder spanning”, een interactieve theatervoorstelling. Daarbij zullen we ook verder ingaan op het spiksplinternieuwe aanbod m.b.t. veiligheid en welzijn op het werk.
Op deze workshop krijgt u alle informatie mee om het preventiebeleid binnen uw onderneming op het goede spoor te zetten.
Mis deze workshop dus niet. Noteer nu al in uw agenda:
  • dinsdag 20 september 2016, Gent (08u00 - 12u00)
  • donderdag 22 september 2016, Herentals (13u30 - 17u30)
Deelname is gratis, mits inschrijving via www.och-cfb.be/veiligenwelzijn.

Opleidingsmodule OiRA BOUW en OiRA HOUT

Het preventie-instituut voor de bouw, navb-cnac CONSTRUCTIV, en de sectorale dienst Veiligheid en Welzijn van het OpleidingsCentrum Hout (OCH) slaan in het najaar 2016 de handen in elkaar! Speciaal voor de kleinere ondernemingen werd er een opleidingsmodule ontwikkeld waarbij de door de overheid gesteunde risicoanalysetool “OiRA” (Online Interactive Risk Assessment of online interactieve risicoanalysetool) nader toegelicht wordt.
Zowel de bouw- als de houtsector beschikken over een eigen OiRA, maar wat voor die bedrijven waar er gemengde activiteiten plaatsvinden? Tijdens een algemene kennismakingssessie wordt het belang van een degelijk preventiebeleid onderstreept en worden OiRA en de mogelijkheden ervan toegelicht. Gedurende een tweede bijeenkomst krijgen de deelnemers de kans om individueel een OiRA-sessie, op maat van hun bedrijf, op te starten waarbij ze begeleid worden door mensen van het navb-cnac CONSTRUCTIV en het OpleidingsCentrum Hout. 
OiRA staat voor “Owettelijk verplichte risicoanalyses, en de daaraan gebonden maatregelen, voor te bereiden en uit te voeren. Voor België bestaan er reeds OiRA-tools voor de kapperssector, de hout- en meubelsectoren en de bouwsector.
Oira Project website

Ecocheques in de stoffering en houtbewerking

In de CAO van de sector 2015-2016 is een nieuw voordeel afgesproken! Vanaf 2016 ontvangt u jaarlijks, in juni, van de werkgever ecocheques. 
Als u volledige prestaties hebt, is het bedrag: €100,00. Voor 2016 is de referteperiode: 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2016.
 

Protocolakkoord in de stoffering en houtbewerking

Na goedkeuring door het vakgroepcongres, werd het protocolakkoord op 6 juli 2015 ondertekend door de sociale partners in de stoffering en houtbewerking.
 

Afschaffing Carenzdag versus medische enkelband

Werkgevers kunnen voortaan, via een cao of het arbeidsreglement, zieke werknemers opleggen om vier uur per dag ononderbroken thuis te zijn voor de controlegeneesheer. 
Het sociaal secretariaat SD Worx zette deze regel reeds in praktijk via een modeltekst die zieke werknemers oplegt om elke dag tussen 13 en 17 uur thuis te zijn voor een mogelijk bezoek van de controlearts. En dit elke dag, zaterdag en zondag inbegrepen, tijdens de eerste dertig kalenderdagen van de arbeidsongeschiktheid.
ACV heeft hier sterk op gereageerd en aan de minister van Werk Monica De Coninck gevraagd om paal en perk te stellen aan dergelijke ontsporingen van sociale secretariaten en werkgevers. Levert dit niets op, dan zal het ACV deze ontsporingen via gerechtelijke weg aanpakken. In afwachting roepen we alle werknemers en vakbondsafgevaardigden op om wanneer ze hiermee geconfronteerd worden in de bedrijven te reageren en/of bezwaar aan te tekenen bij de sociale inspectie.
Er is een Ondernemingsraad
In ondernemingen met een ondernemingsraad is overleg verplicht. De ondernemingsraad moet akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen aan het arbeidsreglement. De procedure heeft voldoende waarborgen om dergelijke onevenredige voorstellen te amenderen.;
Er is geen Ondernemingsraad
In ondernemingen zonder ondernemingsraad ligt dit wat moeilijker. Vuistregel is dat de werkgever zijn voorstel van arbeidsreglement moet bekend maken, en dat alle werknemers 15 dagen de kans krijgen om daartegen bezwaren te formuleren in een register. Dit is de aangewezen weg voor vakbondsafgevaardigden die beschermd zijn tegen ontslag. 
Individueel bezwaar indienen
Ook individuele werknemers kunnen bezwaar indienen en zich, door anoniem te blijven voor de werkgever, toch beschermen tegen represailles. Wie deze weg wil bewandelen kan schriftelijk bezwaar maken bij de sociale inspectie. Dit moet gebeuren binnen de 15 dagen na de bekendmaking van het voorstel. De inspectie moet de anonimiteit van de klager garanderen. Je vindt een typebrief die je kan personaliseren op de website van het ACV.
Onze vakbondssecretarissen treden graag op als medeondertekenaar van zo een typebrief. Contacteer hen gerust. Zij kunnen ook optreden ten aanzien van de sociale inspectie die als opdracht heeft de standpunten te verzoenen. Lukt deze verzoening niet, dan verhuist de kwestie naar het paritair comité van de sector. Er is instemming van de vakbond nodig om een wijziging in het reglement goed te keuren. Komt deze toestemming er niet, dan blijft het oude reglement van kracht.

Nieuwe opzegtermijnen vanaf 1 januari 2014

Met de Wet van 26 december 2013 m.b.t. de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden, zijn ook nieuwe opzegtermijnen van toepassing en dit  vanaf 1 januari 2014. Opzegtermijnen worden van dan af aan gelijk opgebouwd, dus enkel nog volgens anciënniteit en ook zonder verschil in statuut, loon of leeftijd. 
Tijdelijke afwijking van de algemene regeling
Sectoren die op 31 december 2013 een lagere opzegtermijnen hanteerden dan voorzien in de vroegere cao 75 krijgen een tijdelijke overgangsregeling van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017. Ten laatste vanaf 2018 moeten de nieuwe opzegtermijnen sowieso gerespecteerd worden. 
De sector Stoffering en Houtbewerking is één van deze sectoren.
  • werknemers met minder dan 20 jaar anciënniteit op het ogenblik van ontslag, krijgen minstens de opzegtermijnen van de (vroegere) cao 75.
  • werknemers met een anciënniteit van 20 jaar of meer, krijgen bij ontslag het zogenaamde ‘kliksysteem’. D.w.z. dat er een ‘foto’ gemaakt wordt op 31december 2013, nl. wat zou de te presteren opzegtermijn op deze datum geweest zijn bij ontslag? Daarbij telt met de opgebouwde rechten op vanaf 1 januari 2014, zoals voorzien in de algemene regeling. 
In een volgende uitgave van onze nieuwsbrief komen we hier uitgebreid op terug, met vooral oog voor het ontslag in het kader van SWT (brugpensioen) en herstructurering.

Gratis opsporing van neuskanker

Jaarlijks zijn er in België meer dan honderd mensen bij wie sinonasale kanker of neuskanker wordt vastgesteld? Deze patiënten zijn meestal ex-houtbewerkers. Vroegtijdige opsporing kan levens redden. Het Fonds voor beroepsziekten biedt voortaan een gratis neuskankeronderzoek aan, aan ex-werknemers en werknemers met meer dan 20 jaar ervaring in de houtsector.
ACV BIE voert al jaren actie jaren actie rond het gevaar van houtstof op de werkvloer. Ondanks het feit dat we al 10 jaar wachten op een concreet project, zijn we best tevreden met dit preventieve neuskankeronderzoek. Neuskanker kan zich manifesteren veel jaren na de blootstelling aan houtstof. In tegenstelling tot de blootstelling aan asbest, waarbij de latentietijd veel langer is, heb je bij vroegtijdige opsporing van kanker aan de neussinussen, wel een grote kans op genezing. 
Doelgroep van het pilootproject van het FBZ zijn ex-houtbewerkers die minstens 55 jaar zijn en minstens 20 jaar gewerkt hebben in de sector. Vaak zijn die mensen nu op brugpensioen (SWT) of in pensioen.
Lees het volledige interview dat verscheen in Vakbeweging met Justin Daerden, Patrick Franceus en Roland Tytgat.

Contact

Nationaal secretaris Justin Daerden
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Stoffering & Houtbewerking

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.