Papier

Het ontwerp van protocolakkoord bereikt in de papierproductie is goedgekeurd door alle militanten

Op het vakgroepcongres van 19 oktober werd het ontwerp van protocolakkoord door alle militanten goedgekeurd.
Op het vakgroepcongres van 19 oktober werd het ontwerp van protocolakkoord door alle militanten goedgekeurd.
Ondertussen zorgden wij ervoor dat al deze verbeteringen neergeschreven zijn in collectieve arbeidsovereenkomsten, waardoor je jouw rechten optimaal kan doen gelden!
Nog even kort aanstippen wat de cao – onderhandelingen 2015 – 2016 je opleverden.
Sinds lange tijd is het voor de vakbonden opnieuw mogelijk om vrije loononderhandelingen te voeren op bedrijfsniveau. Dit zal je bij afloop rechtstreeks in je portemonnee voelen!Daarnaast wordt de vertrekpremie (éénmalige premie) verhoogd tot € 510 (+ € 20)!Naar einde loopbaan toe (SWT en landingsbaan), tekenden we in op alle mogelijke stelsels. Dit is ondertussen ook gebetonneerd in verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten.
Wanneer je echtgeno(o)t(e), je kind of een inwonende ouder komt te overlijden, mag je een aantal dagen thuis blijven met behoud van loon (klein verlet). De termijn waarbinnen je deze dagen moet opnemen, is gelijkgeschakeld tussen dagarbeid(st)ers en ploegarbeid(st)ers.
Het staat vast dat we langer moeten werken, maar dan moet het werk ‘werkbaar’ blijven. De sector heeft zich geëngageerd om hier de nodige aandacht aan te besteden, ook aan de bezettingsgraad in de ondernemingen. 
Meer weten over de voorwaarden? Win dan zeker meer informatie in bij jouw ACV – afgevaardigde!
Download de kroniek met de voornaamste punten uit dit protocolakkoord.

Het ontwerp van protocolakkoord bereikt in de papier en kartonbewerking is goedgekeurd door alle militanten

Op het vakgroepcongres van 2 september werd het ontwerp van protocolakkoord door alle militanten goedgekeurd.
Op het vakgroepcongres van 2 september werd het ontwerp van protocolakkoord door alle militanten goedgekeurd.
Ondertussen zorgden wij ervoor dat al deze verbeteringen neergeschreven zijn in collectieve arbeidsovereenkomsten, waardoor je jouw rechten optimaal kan doen gelden! 
Nog even kort aanstippen wat de cao – onderhandelingen 2015 – 2016 je opleverden. 
Sinds lange tijd is het voor de vakbonden opnieuw mogelijk om vrije loononderhandelingen te voeren op bedrijfsniveau. Is er tegen 31 december geen akkoord, dan verhoogt je maaltijdcheque met € 1. Hoe je het ook draait of keert, dit zal je bij afloop rechtstreeks in je portemonnee voelen!
Het dagbedrag van de bestaanszekerheid trokken we op naar € 6. Daarnaast hoef je niet langer 6 maand in dienst te zijn vooraleer je hier aanspraak op maakt en het plafond op het aantal dagelijkse uitkeringen is ook gesneuveld!
Wanneer je echtgeno(o)t(e) of je partner waarmee je wettelijk samenwoont of je kind komt te overlijden, mag je 2 extra dagen thuis blijven met behoud van loon (klein verlet). 
De afscheidspremie wordt omgevormd tot een anciënniteitspremie. Deze krijg je voortaan uitbetaald vanaf 60 jaar (i.p.v. 64 jaar).
Het staat vast dat we langer moeten werken, maar dan moet het werk ‘werkbaar’ blijven. De sector gaat hier initiatieven toe nemen.  
Naar einde loopbaan toe (SWT en landingsbaan), tekenden we in op alle mogelijke stelsels. Dit is ondertussen ook gebetonneerd in verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten.
Meer weten over de voorwaarden? Win dan zeker meer informatie in bij jouw ACV – afgevaardigde!
Download de kroniek met de voornaamste punten uit dit protocolakkoord.

Mijn factuur, mijn keuze!

Maar liefst 8 op 10 Belgen wil graag zelf kunnen kiezen als het gaat over het ontvangen van digitale of papieren facturen. Maar slechts 6 op 10 consumenten in ons land weet dat ze ook echt recht heeft op deze keuze.
Om de Belgische bevolking bewust te maken van deze keuzevrijheid, bundelt het middenveld zijn krachten in een campagne die de consument wil informeren, mondiger maken en aanzetten tot actie.
De campagne “Mijn factuur, Mijn keuze” roept de consument op om zelf zijn keuze kenbaar te maken op www.mijnfactuurmijnkeuze.be.
Papier of digitaal: dat is de keuze van de consument
Zelf kunnen kiezen op welke manier men zijn facturen en administratieve documenten ontvangt, is een basisrecht van de consument. Toch wijst recent onderzoek uit dat 40% niet beseft dat ze zelf een keuze heeft en dat 19% graag hulp wil bij het maken van die keuze. Dat de Belg zelf wil kunnen kiezen, blijkt uit de 80% die aangaf dat ze het belangrijk vindt dat hun keuze wordt gerespecteerd. 
Maar wat verkiest de Belg nu zelf? 80% wil zijn administratie nog steeds op papier ontvangen. Opvallend is wel dat de helft van alle consumenten zijn facturen digitaal betaalt, terwijl 55% nog steeds digitale facturen afprint. 
Wat gebeurt er als de consument wordt gedwongen in zijn keuze? 65% is dan ontevreden en 38% onderneemt wel degelijk actie en verandert van leverancier. 
Wettelijk kader
Overschakelen kan alleen wanneer hierover een akkoord bestaat tussen de verzender van de facturen en de ontvanger ervan. Elke wijziging van de oorspronkelijke keuze kan alleen mits toestemming van de klant. Dit gebeurt vandaag veelal impliciet.
Als consument heb je steeds het recht een elektronische factuur te weigeren en bij een papieren versie te blijven. De keuze die de consument maakt mag ook niet financieel afgestraft worden. Om iedere verwarring te voorkomen en er zeker van te zijn dat de klant wel degelijk heeft ingestemd, vragen we dat de wet voortaan een expliciet akkoord verplicht. Via een eenvoudige “opt-in” kan de klant dan uitdrukkelijk en ondubbelzinnig te kennen geven hoe hij zijn facturen wil ontvangen. Weg verwarring, weg wrevel. Daar kan toch niemand tegen zijn? 
Sensibiliseringscampagne gedragen door middenveld
De sensibiliseringscampagne “Mijn factuur, Mijn keuze” wordt gedragen door het Belgisch middenveld die het respecteren van vrije keuze tussen papieren en digitale facturen wil waarborgen. De partners van de campagne zijn Gezinsbond, Test-Aankoop, Enéo, ABVV, ACLVB en ACV met steun van bpost en Paper Chain Forum.
Over de sensibiliseringscampagne “Mijn factuur, Mijn keuze”
Op www.mijnfactuurmijnkeuze.be verneem je meer over de vrije keuze die je hebt wat betreft de manier waarop je administratieve informatie van jouw leveranciers (nutsbedrijven, mobiele operatoren, enz.) en openbare diensten ontvangt. Je leest er ook hoe je aan je leveranciers kan laten weten wat je verkiest.
 

Een hart voor papier

Paper Chain Forum is een gemeenschappelijk initiatief van de papierketen.
Deze organisatie wil mensen informeren over de relatie tussen papier en milieu.
In Europa wordt bijna 70 %* van al het gebruikte papier gerecupereerd en uiteindelijk gerecycleerd. Papier is duidelijk een recyclagekampioen. Tijdschriften worden gedrukt op gerecycleerd papier of op papier gemaakt van een natuurlijke en hernieuwbare grondstof: hout.
Blijf dus met een gerust hart jouw favoriete magazines lezen.

Contact

Federaal secretaris Patrick Vandenberghe
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Papier

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.