Kappers Fitness en Schoonheidszorgen

Kapsters en kappers, doe het 3 maal per dag!

Elke dag lopen de werknemers van de kapperssector ernstige beroepsrisico's doordat ze voortdurend blootgesteld worden aan cosmetica en andere chemische producten.

In België ziet één op vier werknemers zich genoodzaakt de sector vroegtijdig te verlaten, onder andere omwille van huidziekten en allergieën die het gevolg zijn van het dagelijks gebruik van cosmetica en het rechtstreekse contact van chemische bestanddelen met de huid. Er wordt in de sector nog steeds onvoldoende aandacht besteed aan een passende bescherming en verzorging van de huid.

Daarom organiseerde ACVBIE op 21 september 2018 een nieuwe sensibiliserings- en preventieactie in kapsalons over het hele land. Voor deze gelegenheid informeerden onze regionale ploegen meer dan 3.000 werknemers in de kapperssector over de verschillende risico's die bestaan op de werkvloer zoals huidaandoeningen en eczeem aan de handen.
Water en shampoos tasten de natuurlijke huidvetten aan. Als deze natuurlijke huidbescherming verdwijnt, reageert de huid als een spons en absorbeert zij de irriterende en allergene substanties van cosmetische producten. Daarom is het belangrijk om steeds handschoenen te dragen en de handen 3 maal per dag te hydrateren.
Onze ploegen, samengesteld uit militanten en vrijgestelden van ACVBIE, bezochten ongeveer 500 kapsalons. Elke werknemer van de kapperssector die we ontmoetten, kreeg een informatiepakket met daarin de speciale publicatie ‘Doe het 3 maal per dag!’, verschillende brochures uit de sector en een flesje hydraterende handcrème.
Met deze actie wou ACVBIE nogmaals het belang benadrukken van een echt nationaal en Europees gezondheids- en veiligheidsbeleid in een sector die voornamelijk uit KMO’s bestaat.
Meer informatie:

Jouw rechten en plichten

Kappers, Fitness & Schoonheidszorgen

Meer dan 15.000 mensen werken in deze sector, waaronder 86 % vrouwen waarvan (58 %) deeltijds. Mannen blijven gemiddeld genomen langer actief in de sector terwijl vrouwen sneller de sector verlaten. 42 % van hen jonger is dan 25 jaar.
Deze cijfers zorgen ervoor dat we nieuwe eisen hebben geformuleerd:
 • Betere controle op de arbeidstijd,
 • evenwicht tussen werk en privéleven,
 • strijd tegen zwartwerk,
 • preventie inzake beroepsziekten: in het bijzonder huidproblemen,
 • een betere verloning.
Als ACV verwachten wij veel van de studies over een verdere verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden.
In deze brochure vinden jullie het resultaat van de laatste onderhandelingen:
 • betere verloning,
 • terugbetaling van de verplaatsingskosten,
 • functieclassificatie,
 • opzegtermijnen,
 • enz.

Tussenkomst in de kosten voor kinderopvang

Op grond de collectieve arbeidsovereenkomst in het Paritair Comité 314 komt het Fonds voor Bestaanszekerheid tussen in de kosten van de kinderopvang vanaf 1 januari 2017.

Wie heeft er recht? 
Alle werknemers van een onderneming die deel uitmaakt van het Paritair Comité 314 (kappers, schoonheidszorgen en fitnesscentra) waarvan de kinderen jonger dan 3 jaar naar een erkende kinderopvang gaan, kunnen aanspraak maken op een tussenkomst in de kosten voor kinderopvang.

Beide ouders kunnen genieten van een tussenkomst in de kosten van de kinderopvang per dag van opvang. Indien beide ouders tewerkgesteld zijn bij dezelfde werkgever, wordt de tussenkomst in kosten slechts aan één van de ouders toegekend.
Het bedrag?
De tussenkomst bedraagt € 5 per dag effectieve opvang, zolang het kind de leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt, ongeacht het aantal uren opvang per dag. De tussenkomst bedraagt voor elke gerechtigde werknemer maximaal € 600 per kind per jaar.

Nodige bewijsstukken?
De aanvraag dient volgende documenten te bevatten:

1) Bij de eerste aanvraag, een uittreksel van de geboorteakte van het kind voor wie u de tussenkomst aanvraagt of elk ander document dat uw afstammingsband met het betrokken kind bewijst.

2) Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld worden. U kan dit document downloaden op onze website www.acvbie.be onder de rubriek sectorinformatie. U kan het document ook verkrijgen in een ACV-dienstencentrum of in een secretariaat van ACV bouw – industrie & energie.

3) Kopie van het fiscaal attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen die de opvangdagen van het betreffende jaar vermeldt waarvoor u een tussenkomst aanvraagt. Opgelet: Hetzelfde attest is bruikbaar voor beide ouders!

Hoe aanvragen?
De werknemers kunnen hun dossier rechtstreeks indienen bij hun vakbond, bij een ACV-dienstencentrum of bij een secretariaat van ACV bouw – industrie & energie.

Wanneer vindt de betaling plaats?
De betaling wordt ten vroegste uitgevoerd op 1 juli van het jaar waarin het fiscaal attest wordt afgeleverd en ten laatste op 31 december van het jaar van ontvangst van de ingediende dossiers.

Download hier onze nieuwsbrief.

Veiligheids – en gezondheidsrisico’s in de sector kappers, fitness en schoonheidszorgen

Omdat ze zelf bijdragen aan onze persoonlijke gezondheid, vergeten we vaak dat professionals uit de sector kappers, fitness en schoonheidszorgen zelf blootgesteld worden aan allerlei gevaren voor hun eigen veiligheid en gezondheid.


Om hier aandacht voor te vragen, wijdde HesaMag (magazine van het European Trade Union Institute rond gezondheid en veiligheid op de werkvloer) een groot deel van haar nieuwste nummer aan deze veiligheids – en gezondheidsrisico’s in de sector.

De verschillende artikels (in het Engels) kan je hieronder raadplegen:

Loontoeslag op zon- en feestdagen

Op de vergadering van het paritair comité 314 van 19 juni 2014 werden de loontoeslagen besproken voor prestaties in de sector op zon- en feestdagen. Er werd bevestigd dat een loontoeslag moet betaald worden voor prestaties op zon- en feestdagen en dit zonder een onderscheid te maken tussen de subsectoren (kappersbedrijf, schoonheidszorgen en fitness).

Cao gezondheidsrisico

Valt het bedrijf waarin je werkt onder het PC 314 Kappers, Fitness & Schoonheidszorgen, dan vind je hier de cao m.b.t. de gezondheidsrisico's.

Lijst van positieve cosmetica producten

Het 'Milieucentrum van Stockholm publiceerde een lijst van positieve cosmetische producten. De lijst is gebaseerd op een analyse van verklaringen van producenten die is verschenen in het Deense tijdschrift Spejlet. Onze collega’s van de Deense vakbond beschouwen deze producten als niet schadelijk, ze veroorzaken geen irritatie en zijn onschadelijk voor het milieu.

Contact

Federaal secretaris François Laurent
Nationaal sectorverantwoordelijke
 • Kappers, Fitness & Schoonheidszorgen

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.