Premies

Eindejaarspremie Drukkerijen & Grafische kunstbedrijven

Wie heeft recht op een eindejaarspremie?

 • Je bent in dienst op 15 december.
 • Je leverde gedurende het volledige jaar effectieve of gelijkgestelde prestaties.
 • Je krijgt een premie pro rata als je: 
  • dit jaar met SWT (brugpensioen) of pensioen gaat;
  • ontslagen werd, behalve om dringende reden;
  • ontslagen werd omwille van overmacht wegens ziekte;
  • afwezig was wegens ziekte, arbeidsongeval, tijdelijke werkloosheid om economische reden of andere degelijk gerechtvaardigde reden;
  • tijdelijk werkloos was wegens overmacht;
  • tewerkgesteld was met een contract van bepaalde duur of voor bepaald werk.

   Bijkomende voorwaarde in al deze gevallen: duur van de arbeidsovereenkomst moet min. 100 werkdagen  bedragen of 365 kalenderdagen al dan niet verspreid over 2017 en 2018)
 • Je krijgt ook een premie pro rata als je zelf ontslag neemt (mits 5 jaar anciënniteit in de onderneming en 6 maand aanwezigheid in 2018)

Welke periodes worden gelijkgesteld?

 • Jaarlijkse vakantie 
 • 10 wettelijke en 2 bijkomende feestdagen of hun vervangingsdagen.
 • De eerste 12 maand afwezigheid t.g.v. een arbeidsongeval of een beroepsziekte die aanleiding geeft tot vergoeding.
 • Periode van ziekte, ongeval of bevallingsrust van maximum 50 werkdagen. Bij een ziekte die loopt over meer dan 1 jaar tellen enkel de eerste 50 dagen.
 • Maximum 10 dagen klein verlet.
 • Dagen van betaald educatief verlof.
 • Maximum 50 dagen tijdelijke werkloosheid om economische reden. Bij gedeeltelijke werkloosheid of terugroeping worden alle dagen tijdelijke werkloosheid om economische reden gelijkgesteld zonder beperking.
 • Periode gedekt door verbrekingsvergoeding / opzegtermijn in het geval dat de werkgever de arbeidsovereenkomst verbreekt of opzegt.


Hoe wordt de premie berekend?

De eindejaarspremie wordt berekend op basis van: (173  x  werkelijk uurloon  x  aantal uren/week  x  Y) : (40 X 260)
 • het werkelijk betaald uurloon (ploegenpremie niet inbegrepen) van de 2de maandag van december (of laatst effectief gewerkte dag);
 • de wekelijkse arbeidsduur (40 uur);
 • het aantal effectief gewerkte dagen verhoogd met de gelijkgestelde dagen (Y).

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt op 15 december 2018 of de dichtst bijgelegen werkdag.
In deze nieuwsbrief vind je gedetailleerde informatie over de eindejaarspremie in Drukkerijen & Grafische kunstbedrijven van dit jaar.

Eindejaarspremie Dagbladen

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

 • Je bent lid van het ACV.
 • Je werkt in de sector van de Dagbladen.
 • Je bent in dienst op 30 november.
 • Je hebt minstens 3 maand anciënniteit in de onderneming.
 • Je krijgt een premie pro rata als je:
  • met pensioen gaat (in verhouding tot het aantal gepresteerde en gelijkgestelde dagen van 1/12/2017 tot de laatste dag van de maand die je pensioen voorafgaat);
  • ontslagen wordt met een opzegtermijn (mits 1 jaar anciënniteit in de onderneming);
  • ontslagen wordt omwille van overmacht wegens ziekte;
  • zelf ontslag neemt (mits 1 jaar anciënniteit in de onderneming en prestatie van de opzegperiode).

Ik ben op pensioen, heb ik recht op deze premie?

Je hebt recht op de eindejaarspremie in functie van het aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen.
 • Tussen 1 december 2017 en de laatste dag van de maand die voorafgaat aan je pensioen.
Het laatste loon komt in aanmerking voor de berekening.

Ik ben ontslagen of heb zelf vrijwillig ontslag genomen, heb ik recht op deze premie?

Mits één jaar anciënniteit heb je recht op de eindejaarspremie.

Welke periodes worden gelijkgesteld?

 • De vakantie- en gewettigde afwezigheidsdagen (zie cao arbeidsvoorwaarden 18/10/2007).
 • De niet gewerkte dagen wegens arbeidsongeval of beroepsziekte die wettelijk met arbeidsdagen worden gelijkgesteld.
 • Een ziekteperiode van maximum 30 arbeidsdagen van niet achtereenvolgende afwezigheid, of een ononderbroken duur van maximaal 26 weken ziekte.
 • Elke niet effectief gepresteerde dag waarvoor bijdragen van sociale zekerheid worden ingehouden, waaronder met name de niet gepresteerde dagen die gedekt worden door een verbrekingsvergoeding.
 • De dagen van onvrijwillige werkloosheid.

Hoe wordt de premie berekend?

(173  x  werkelijk uurloon  x  aantal uren/week  x  Y) : (40 X 260)
 • Je werkt 36 uur per week:
  • eindejaarspremie = 156 uur loon verdient op 30 november.
 • Je werkt 35 uur per week:
  • eindejaarspremie = 151,67 uur loon verdient op 30 november.
 • Je was niet altijd aan het werk:
  • eindejaarspremie = 1/260 van het aantal hierboven bepaalde uren per effectief gepresteerde of gelijkgestelde dag.

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand december.
In deze nieuwsbrief vind je gedetailleerde informatie over de eindejaarspremie in Dagbladen van dit jaar.

Syndicale premie Grafische

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je bent lid van het ACV en werkte het voorbije jaar in de Grafische industrie.
Voor alle details verwijzen we graag naar onze nieuwsbrief.


Hoeveel bedraagt de premie?

Het bedrag van de premie varieert naar gelang de activiteitsgraad.
 • Ben je actief, dan krijg je € 132 of € 11 per maand.
 • Geniet je van het SWT (brugpensioen) of ben je werkloos en ouder dan 50 jaar, dan krijg je € 85,20 of € 7,10 per maand.
 • Ben je volledig werkloos en jonger dan 50 jaar, dan krijg je € 66 of € 5,50 per maand tot en met het tweede jaar volledige werkloosheid.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt vanaf dinsdag 22 januari 2019.
In deze nieuwsbrieven vinden jullie gedetailleerde informatie over de syndicale premie in de Grafische industrie van dit jaar:

Tweede pensioenpijler Drukkerijen & Grafische kunstbedrijven

Voor arbeiders in de sector Drukkerijen en Grafische kunstbedrijven wordt een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd.
Het beheer van dit aanvullend pensioen is in handen van AXA Belgium.

Wat is een aanvullend pensioen?

Het is een extra pensioenkapitaal bovenop het wettelijk pensioen:
 • uitbetaald vanaf 60 jaar op het einde van je loopbaan.
Op verzoek kan het pensioenkapitaal omgezet worden in een levenslange aanvullende pensioenrente.
Je moet 12 maand gewerkt hebben in de sector.

Wie financiert mijn aanvullend pensioen?

Je betaalt niets. Jouw werkgever betaalt voor jou elke 3 maand een vaste bijdrage:
 • Je werkt voltijds: € 34 bruto.
 • Je werkt deeltijds: de bijdrage aangepast afhankelijk van de tewerkstellingsgraad.

Wat is de garantie op dit aanvullend pensioen?

De nettobijdrage van de werkgever brengt jaarlijks een rendement op van minstens 3,30 %.
 • Daar kan nog een winstdeelname bovenop komen.

Hoeveel belasting betaal ik op dit aanvullend pensioen?

Het uiteindelijke aanvullend pensioenkapitaal wordt verminderd met:
 • een RIZIV-inhouding van 3,55 %;
 • een solidariteitsbijdrage van maximaal 2 %;
 • een personenbelasting van 10 % of 16,50 % (als je niet tot 65 jaar actief blijft);
  • deze belasting is echter niet van toepassing op de winstdeelname.
  • een gemeentebelasting van gemiddeld 7 % op deze personenbelasting.

Wordt ik hierover ingelicht?

Elk jaar krijg je een fiche met de stand van jouw individuele rekening. Daarop staat:
 • hoeveel er voor jou betaald werd;
 • welk bedrag er op jouw pensioenrekening staat;
 • een schatting van jouw persoonlijk pensioenkapitaal op je 65ste.

Wat als ik vóór mijn pensioen overlijd?

Jouw erfgenamen of andere aangeduide begunstigden krijgen het kapitaal dat op dat moment opgebouwd is (of pensioenrente).

Formulierendatabank tweede pensioenpijler Grafische industrie