Chemie

Persbericht: vakbonden en werkgevers van de farmasector op prospectie in Ierland

Op 16 en 17 april, brengt Co-valent, het sectorale en paritaire vormingsfonds voor de chemie, farma en kunststoffen een werkbezoek aan het Cork Training Centre en het National Institute for Bioprocessing Research & Training in Dublin. Het doel: het belang evalueren van het moderniseren en toegankelijk maken van de opleiding voor de biofarmaceutische industrie en de eventuele oprichting van een nieuw opleidingscentrum voor beroepen in de biofarma in België.
De farmasector is één van de steunpilaren van de Belgische industrie, met een tewerkstelling van 30.000 werknemers. Het kennisniveau van de medewerkers is een belangrijke troef om de verankering van de farma-industrie in ons land te verzekeren, alsook om nieuwe investeringen aan te trekken.

Om een goede doorstroming van werknemers naar de sector te verzekeren en hun kennisniveau op peil te houden moet de sector zich er van vergewissen om steeds over de beste vormingscentra en faciliteiten te beschikken.

Daarom gaat de delegatie, bestaande uit werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers, op werk- en prospectiebezoek naar het farma-opleidingscentrum van Cork en naar het National Institute for Bioprocessing Research & Training (NIBRT) in Dublin. Dit laatste beschikt over biofarma-installaties van wereldklasse en biedt de modernste opleidingen in Europa op het gebied van bioprocessen.

"Dankzij de steun van Co-valent, beschikt de sector reeds over Cefochim, een opleidingscentrum gewijd aan chemie en farma in Seneffe en over Acta, een opleidingscentrum voor de procesindustrie in Brasschaat. Met deze prospectie willen we een nieuwe stap zetten en onderzoeken in welke mate de oprichting van een nieuw opleidingscentrum specifiek voor de farma-industrie kan bijdragen aan de tewerkstelling en de competitiviteit van onze sector. Proactief over de grenzen kijken en onszelf challengen met de goede praktijken in Ierland vormt een goede aanpak voor meer groei en jobs", verklaart Koen Laenens, voorzitter van Co-valent.

"Er is een lange traditie van samenwerking tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers over vorming en opleiding. Samen bundelen we onze krachten met het oog op de ontwikkeling van de vaardigheden van de werknemers uit de sector. Waarbij ook wij als vakbonden belang hechten aan voldoende opleiding tijdens de werkuren met bijzondere aandacht voor de werknemers in de kmo’s. De Ierse ervaring zal ons helpen om te beoordelen of een versterking van onze opleidingsprogramma’s aangewezen is om ervoor te zorgen dat de Belgische biofarma zich verder kan ontwikkelen en om werkzoekenden een kans te geven in de sector", besluit Marian Willekens, ondervoorzitter van Co-valent.

Co-valent
Co-valent, het paritair vormingsfonds voor arbeiders (PC 116) en bedienden (PC 207) in de sector van chemie, kunststoffen en life sciences, ondersteunt en stimuleert competentieontwikkeling en tewerkstelling van huidige en toekomstige werknemers in de sector. Daarvoor organiseert het vormingsfonds talrijke specifieke opleidingen met bijzondere aandacht voor de KMO’s die kunnen genieten van programma’s op maat.

ACVBIE verwelkomt bedienden chemie en petroleum op 1 januari 2018!

Sinds 1 januari 2018 zijn de bedienden en kaderleden uit de chemie en petroleum ondergebracht bij ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE). ACVBIE is in deze sectoren al jaren de toonaangevende vakcentrale voor alle arbeiders.
Om u in de toekomst nog beter te bedienen, kiezen we voluit voor sectorale vakcentrales, waarin we de belangen van alle werknemers in de sector behartigen. ACVBIE en LBC-NVK nemen hiermee een voorsprong in het debat over het gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden. We willen de krachten van arbeiders en bedienden bundelen om onze leden nog beter ten dienste te staan.
Voor u betekent het dat u vanaf 1 januari 2018 beroep kan doen op de diensten van ACVBIE, aan uw ACV-lidmaatschap verandert er niets. Met alle vragen over uw arbeidscontract of uw rechten kan u vanaf dan bij ons terecht. Ook de collectieve belangen van de werknemers uit deze sectoren zullen voortaan door ACVBIE worden verdedigd. Uw vertrouwde ploeg van vakbondssecretarissen en - militanten staat klaar om op te komen voor uw belangen en de verbetering van uw loon- en arbeidsvoorwaarden. ACVBIE staat garant voor een goede dienstverlening.

We zijn ervan overtuigd dat we uw belangen nog beter zullen kunnen verdedigen door alle werknemers uit deze sectoren onder te brengen onder één vakbondswerking. Als grootste vakbond in de sector blijven we de vinger aan de pols houden en opkomen voor uw werknemersrechten. U mag blijvend op ons rekenen!

Nationaal akkoord in de Chemie ondertekend!

Na onze geslaagde actie in gemeenschappelijk vakbondsfront van 18 april 2017, accepteerde Essenscia om opnieuw aan de onderhandelingstafel plaats te nemen op 26 april 2017.
Na een marathonzitting met zeer moeilijke en harde besprekingen die startte op woensdag 26 april om 9u30 's morgens, verscheen er donderdagochtend 27 april om 5u30 toch witte rook en kwam er een ontwerpakkoord voor 2017-2018 uit de bus.

In de dagen die hierop volgden, vonden er regionale consultatierondes plaats. 

Op 10 mei 2017 werd dit ontwerpakkoord met een ruime meerderheid goedgekeurd op ons vakgroepcongres, de ondertekening van het nationale akkoord door de sociale partners gebeurde op 17 mei 2017.

Uniek Demografiefonds in de chemie!

De sector chemie zet de toon in het maatschappelijk debat over de verlenging van de loopbanen en duurzame tewerkstelling. 
Dankzij de oprichting van een Demografiefonds, een primeur voor ons land, gaat de sector chemie, kunststoffen en life sciences concrete projecten financieren om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van de verlenging van de loopbanen, werkbaar werk voor alle werknemers van de sector gedurende hun volledige loopbaan mogelijk te maken.
Download hier de brochure demografiefonds chemie
Download hier de gids "Leeftijdsbewust Personeelsbeleid - cao 104" van het ACV, die u kunt gebruiken om de problematiek van vergrijzing van de werknemers bespreekbaar te maken.
Surf ook naar www.demografiefonds.be.

Contact

Federaal secretaris Koen De Kinder
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Chemie

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.