Bouw

Gelijk loon voor gelijk werk, ook voor gedetacheerde werknemers!

Vandaag keurde het Europees Parlement in Straatsburg de herziening van de detacheringsrichtlijn goed. Hoewel de richtlijn zeker een aantal positieve elementen bevat, is er nog een lange weg af te leggen als men komaf wil maken met de misbruiken.

De belangrijkste verwezenlijking is dat gedetacheerde werknemers in Europa vanaf nu evenveel moeten verdienen als hun collega’s. Dit wil zeggen niet alleen het minimumloon, maar de lonen zoals die van toepassing zijn in de sector. Hetzelfde geldt voor overuren, premies, enz. Daarnaast brengt de richtlijn ook meer duidelijkheid over de reis – en verblijfkosten, die ten laste zijn van de zendende werkgever.

Lidstaten krijgen ook meer bevoegdheden om criteria op te leggen over de voorwaarden van de accommodatie waarin gedetacheerde werknemers verblijven.

Het akkoord is een compromis, wat betekent dat lang niet alle punten gerealiseerd konden worden. Tom Deleu, internationaal secretaris van ACVBIE, betreurt dat het voorstel van het Europees Parlement om detacheringsconstructies te verbieden die lopen via meerdere landen en waarbij uitzendbureaus worden gebruikt, de eindtekst niet gehaald heeft.

Op dit moment wordt ook de Europese regelgeving over sociale zekerheid voor gedetacheerde werknemers aangepast. ACVBIE eist dat de sociale zekerheidsbijdragen in het werkland betaald worden en pas na controle worden doorgestort. De inspectiediensten van het werkland moeten meer middelen en meer bevoegdheden verkrijgen.

ACVBIE en de Belgische bouwvakkers verwachten meer ambitie van de Europese en nationale politieke leiders en hoopt dat men de herziening van de detacheringsrichtlijn aangrijpt om een veel meer doortastend controle – en sanctioneringsbeleid te voeren. De situatie in de bouwsector is en blijft schrijnend!

Werken in de bouwsector is zwaar! Geen verhoging van onze pensioenleeftijd!

Zonder ‘echt’ sociaal overleg werd de pensioenleeftijd opgetrokken naar 67 jaar.
 
Minister Bacquelaine maakt het echt te gortig met meer vragen dan antwoorden over wanneer en hoe een hardwerkende (bouwvak)arbeider kan genieten van zijn welverdiend pensioen! 

In de huidige voorstellen krijgt een zwaar beroep amper gewicht: veel te weinig in de leeftijd en amper in het pensioenbedrag. Het is tijd om te strijden voor ‘gunstigere toegangsvoorwaarden’.

Bekijk hier ons cartoon.

Sociaal voordeel

Wanneer heb ik recht op een sociaal voordeel?

Je bent lid van het ACV en werkte in de bouw tussen 1 april 2017 en 31 maart 2018.


Hoeveel bedraagt de premie?

Het sociaal voordeel bedraagt € 0,62 per gepresteerde of gelijkgestelde dag of maximaal € 135.
Deze dagen komen in aanmerking:
 • effectief gepresteerde dagen;
 • dagen van de eerste week gewaarborgd loon in geval van ziekte;
 • feestdagen;
 • dagen klein verlet (betaalde afwezigheid in geval van geboorte, huwelijk, overlijden, …);
 • jaarlijkse vakantiedagen;
 • inhaalrustdagen;
 • dagen weerverlet;
 • dagen werkloosheid wegens economische redenen of omwille van andere oorzaken, met een maximum van 20 dagen;
 • dagen syndicale vorming;
 • dagen betaald educatief verlof met een maximum van 5 dagen.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

Het sociaal voordeel wordt betaald vanaf maandag 18 juni 2018.

Wat moet ik doen?

Vanaf 4 juni 2018 zal het Fonds voor Bestaanszekerheid Constructiv overgaan tot het verzenden van de syndicale premiekaart voor 2018.
ACV zorgt voor de uitbetaling.
In deze folder vind je gedetailleerde informatie over het sociaal voordeel in de bouw.

Weerverletzegels

Wanneer heb ik recht op weerverletzegels?

Je bent lid van het ACV en werkte in een onderneming waarvan het RSZ-kerngetal begint met 024 (ruwbouw) of 054 (dakbedekkers).

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 2 % van het totale verdiende brutoloon in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De eerste betaling wordt uitgevoerd op woensdag 25 april 2018.

Wat moet ik doen?

De premiekaarten worden door Constructiv verzonden naar de arbeider vanaf vrijdag 6 april 2018
Per werkgever krijg je een attest met daarop de gegevens per kwartaal.
ACV zorgt voor de uitbetaling.

Rustdagen 2017

Bouwvakkers op werf
Welke rustdagen zijn er in 2017?
 • 3, 4, 5 & 6 januari 2017
 • 13 & 14 april 2017 
 • 26 mei 2017
 • 22, 26, 27, 28 & 29 december 2017
Opgelet! De rustdagen 2, 3, 4 en 5 januari 2018 zijn betaalbaar eind 2018! 
Wat moet ik doen?
 • Vanaf 17 november 2017 verstuurt het Fonds voor bestaanszekerheid de formulieren voor de rustdagen van 2017.
 • De formulieren zullen ofwel naar de werkgever ofwel naar zijn sociaal secretariaat gestuurd worden.
 • De werkgever zal u ten laatste op 8 december 2017 het formulier overhandigen.
 • Bezorg het formulier zo snel mogelijk aan uw plaatselijk ACV-dienstencentrum of regionaal beroepsverbond van
  ACV bouw – industrie & energie
  .
 • Noteer zeker je bankrekeningnummer op het formulier en controleer de gegevens om terugvordering te vermijden.
 • Kreeg je geen formulier, contacteer dan eerst je werkgever.
 • Indien nodig, kan je contact opnemen met het plaatselijk ACV-dienstencentrum of regionaal beroepsverbond van ACV bouw – industrie & energie
Hoeveel bedraagt de vergoeding?
 • De vergoeding werd vastgesteld in functie van het uurloon van het 4de kwartaal 2017, volgens het barema afgedrukt op het formulier.
 • Kent het FBZ uw uurloon niet, dan wordt er ook een formulier opgemaakt.
  U moet dan wel een kopie van een loonfiche van het 4de kwartaal 2017 bijvoegen. Was je tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2017 minstens 75 dagen economisch werkloos, dan zal het dagbedrag proportioneel berekend worden.
Wanneer worden de rustdagen uitbetaald?
 • De eerste betaling is voorzien op vrijdag 1 december 2017.

Gezocht delegee

In de bouw kennen we geen Sociale Verkiezingen, daarom voeren we permanent campagne om op zoek te gaan naar kandidaten die we kunnen aanduiden als syndicaal afgevaardigde.
Waarom?
 • Inspraak is belangrijk.
 • Waken over veiligheid.
 • Het bewaken van loon- en arbeidsvoorwaarden is van levensbelang.
Download onze plooifolder voor meer informatie hieromtrent.
Op de website van de Actie Delegee Bouw lees je alles over:
 • de aanstelling,
 • de rechten en plichten,
 • de opleiding,
 • persoonlijke getuigenissen van delegees
Met vragen kan je steeds terecht in jouw beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie.


 Voorzitter Patrick Vandenberghe
Nationaal sectorverantwoordelijke
 • Bouw

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.