Bouw

Wees alert voor asbest!


Met de nationale sensibiliserings- en preventiecampagne Wees alert voor asbest willen Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s en Constructiv, dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector, je bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt.

Tegelijk willen Constructiv en Fedris met de campagne aantonen dat asbest verwijderen niet gevaarlijk hoeft te zijn als er op een correcte manier met asbesthoudende materialen wordt omgesprongen. 
Op www.alertvoorasbest.be vind je alle informatie over deze campagne.

Rustdagen 2018

Bouwvakkers op werf
Welke rustdagen zijn er in 2018?
 • 2, 3, 4, & 5  januari 2018
 • 3 & 30 april 2018 
 • 11 mei 2018
 • 24, 26, 27, 28 & 31 december 2018
Opgelet! De rustdagen 2, 3 en 4 januari 2019 zijn betaalbaar eind 2019! 
Wat moet ik doen?
 • Vanaf 15 november 2018 verstuurt het Fonds voor bestaanszekerheid Constructiv de formulieren voor de rustdagen van 2018.
 • De formulieren zullen ofwel naar de werkgever ofwel naar zijn sociaal secretariaat gestuurd worden.
 • De werkgever zal je ten laatste op 7 december 2018 het formulier overhandigen.
 • Bezorg het formulier zo snel mogelijk aan je plaatselijk ACV-dienstencentrum of regionaal beroepsverbond van
  ACV bouw – industrie & energie.
 • Noteer zeker je bankrekeningnummer op het formulier en controleer de gegevens om terugvordering te vermijden.
 • Kreeg je geen formulier, contacteer dan eerst je werkgever.
 • Indien nodig, kan je contact opnemen met het plaatselijk ACV-dienstencentrum of regionaal beroepsverbond van
  ACV bouw – industrie & energie.
 • De eerste betaling volgt op maandag 3 december 2018.

 • De vergoeding werd vastgesteld in functie van het uurloon van het 4de kwartaal 2018, volgens het barema afgedrukt op het formulier. Kent het FBZ je uurloon niet, dan wordt er ook een formulier opgemaakt, maar dit wordt pas verstuurd vanaf 7 december. Je moet dan wel een kopie van een loonfiche van het 4de kwartaal 2018 bijvoegen.  

  Was je tussen 1 oktober 2017 en 30 september 2018 minstens 75 dagen economisch werkloos, dan zal het dagbedrag proportioneel berekend worden.  

  Indien je als uitzendkracht in de bouwsector hebt gewerkt, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op de rustdagen. In tegenstelling tot vorige jaren zal het FBZ - indien je voldoet aan de voorwaarden - het formulier naar jou opsturen.

Artikel Visie: Waar blijven de 117 extra sociale inspecteurs?

De strijd tegen sociale dumping is al vier jaar een prioriteit, zegt de regering-Michel. Voor bepaalde risicosectoren, zoals de transportsector en de bouw, kwam er zelfs een heus ‘plan voor eerlijke concurrentie’. Maar waar blijven de beloofde 117 extra inspecteurs om fraude op te sporen, vragen ACV-Transcom en ACV bouw - industrie & energie zich af.

De bouw- en transportsector worden al enkele jaren geplaagd door een niet te stuiten concurrentie van voornamelijk Oost-Europese bedrijven. Het vrij verkeer van diensten en werknemers in de Europese Unie maakt het mogelijk dat een Poolse bouwvakker of een Bulgaarse vrachtwagenchauffeur een tijdelijke opdracht in ons land uitoefent. Vorig jaar werkte een recordaantal van 245 000 buitenlanders als gedetacheerde in ons land. En die zijn een pak goedkoper dan de Belgen, daarom spreken we over sociale dumping.

Belofte maakt schuld

Om paal en perk te stellen aan die sociale dumping stelde voormalig staatssecretaris voor Sociale Fraude Bart Tommelein (Open VLD) verschillende sectorplannen voor eerlijke concurrentie op. In juli 2015 werd er een voor de bouwsector gefinaliseerd, in februari 2016 volgde dat van de transportsector. Ook de vakbonden en werkgeversorganisaties hielden mee de pen vast voor beide plannen. Een speerpunt was de versterking van de sociale inspectie met 117 bijkomende controleurs. Die zijn nodig om het fenomeen van sociale dumping en sociale fraude tegen te gaan. Maar anno 2018 is van die belofte nog niets in huis gekomen. ‘Hoewel huidig staatssecretaris voor Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) graag communiceert dat er een honderdtal inspecteurs zijn aangenomen, blijken die nieuwe aanwervingen niet eens te volstaan om het personeel te vervangen dat de controlediensten verlaat’, weet Jan Sannen, verantwoordelijke Vervoer bij ACV-Transcom. ‘De totale mankracht van de sociale inspectie is dus in feite gedaald. De nieuwe aanpak om fraude op te sporen via datamining vind ik positief, maar heeft geen kans van slagen zonder de extra beloofde personeelsleden. Men zegt wel dat één IT’er drie controleurs kan vervangen. Toch heb je altijd nog volk nodig om flitscontroles en inspecties bij bedrijven zelf uit te voeren.’ 

Pakkans is klein 

‘ACV-Transcom heeft erg hard aan de kar getrokken bij het opstellen van het plan voor eerlijke concurrentie, maar ik heb altijd gezegd dat het uiteindelijk de resultaten op de weg zijn die zullen tellen. En die zijn helaas maar minimaal. De economische voordelen om te sjoemelen, bijvoorbeeld via postbusondernemingen in Bratislava, zijn nog te groot en de pakkans is nog te klein. Wij kijken ook naar Europa voor een oplossing. Het is echt nodig om de samenwerking tussen controlediensten over landen heen te versterken. Het wantrouwen is nu groot. Als de Belgische sociale inspectie aan haar Slowaakse evenknie vraagt om een vermoedelijke postbusfirma te controleren, weet ze eigenlijk al vooraf dat die controle niet zal plaatsvinden.’

Ook bij ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) hekelt men het uitblijven van de versterking van de sociale inspectie, hoewel de centrale ook tevreden is dat rond andere punten uit het plan voor eerlijke concurrentie stappen vooruit zijn gezet. ‘Ik denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van de verplichte aanwezigheidsregistratie op grote bouwwerven’, zegt Iwein Beirens, juridisch adviseur bij ACVBIE. ‘Maar de beloofde extra inspecteurs zijn broodnodig om sociale dumping aan te pakken, en ook de administratieve ondersteuning van de sociaal inspecteurs moet naar omhoog. Een signaal dat ons bovendien verontrust is dat er door een gebrek aan Europese coördinatie van alles misloopt bij het innen van boetes nadat er inbreuken zijn vastgesteld. Dat werkt de schijn van straffeloosheid in de hand. Verder pleiten wij er ook voor dat alle overheidsinstanties volop inzetten op het voorkomen van sociale dumping bij overheidsopdrachten. Hierin moeten ze een voorbeeldfunctie uitoefenen.’ 

Schijnzelfstandige

Iwein Beirens benadrukt nog dat de centrale geen tegenstander is van Poolse, Bulgaarse en Roemeens bouwvakkers. ‘Wij willen gewoon dat de regels nageleefd worden en dat zij dezelfde loonvoorwaarden genieten als de Belgen. Daar wordt nog te vaak mee gesjoemeld. Ook problemen rond welzijn, veiligheid en huisvesting duiken nog al te vaak op. Verder zien wij dat in toenemende mate deze mensen als schijnzelfstandige worden ingezet. En de laatste tijd zien onze vakbondsafgevaardigden ook meer en meer bouwvakkers uit landen buiten de EU op de werven, die via een Oost-Europese firma worden tewerkgesteld. De race-to-the-bottom wordt dus alleen maar erger.’

Ook voor ACVBIE kan een echte oplossing voor sociale dumping enkel van Europa komen. ‘We moeten alle mogelijke middelen inzetten om ervoor te zorgen dat de sociale bijdragen effectief betaald worden. Daarom vragen wij bijvoorbeeld al jaren om de bijdragen te innen in het werkland in plaats van het thuisland. Ook is er meer en betere controle nodig en een uitwisseling van gegevens tussen lidstaten. Er wordt nu een Europese Arbeidsautoriteit opgericht, maar onze schrik is dat in de realiteit haar bevoegdheid maar beperkt zal zijn. Zowel van de Europese politieke leiders als van onze regering verwachten wij meer ambitie.’

Wat is sociale dumping?

Binnen de Europese Unie kan een werkgever zijn werknemer naar een andere lidstaat uitsturen of detacheren om daar voor zijn rekening te gaan werken. Een Poolse bouwvakker bijvoorbeeld gaat dan tijdelijk aan de slag op een werf in België. Hij heeft in dat geval recht op hetzelfde brutoloon en dezelfde wettelijke vergoedingen als een Belgische bouwvakker. Maar hij blijft wel onderworpen aan de sociale zekerheid in zijn thuisland, Polen. Omdat de verschuldigde sociale bijdragen van gedetacheerde werknemers veelal lager zijn dan die van België, worden Belgische werknemers op die manier uit de markt geprijsd. Daarom spreekt men van ‘sociale dumping’. Het systeem blijkt bovendien erg gevoelig te zijn voor fraude. Zo worden gedetacheerde werknemers soms zwaar onderbetaald, moeten ze tot 60 uur per week werken en zijn hun werkomstandigheden vaak mensonterend. En dan is er ook nog het fenomeen van postbusondernemingen, waarbij firma’s enkel een adres aanhouden in een land omwille van de lagere loonkost. Transportbedrijven zijn een bekend voorbeeld. In werkelijkheid zijn hun chauffeurs vooral in het buitenland actief.


Bron: Visie, 2 november 2018, auteur: Leen Grevendonck

Opiniestuk Patrick Vandenberghe op Trends.be

Oorspronkelijk was een faillissement bedoeld als bescherming voor de schuldeisers. Tegenwoordig wordt het echter misbruikt om frauduleus failliet te gaan. Dat zegt Patrick Vandenberghe, voorzitter van ACV bouw - industrie & energie.

Niet enkel de herfstkleuren hebben hun intrede gedaan, maar ook de uithangborden van de lokale kandidaten met hun bijbehorende kleur. Voor ons is dit het moment om een lijst met suggesties op te stellen die de regerende partijen, zowel lokaal als binnenkort ook federaal, volgens ons mee moeten nemen in hun beleid. De concrete aanleiding voor dit opiniestuk is de Pano-reportage van 26 september 2018 over frauduleuze faillissementsverklaringen.

Praktijken die de economie en de bouwsector verzieken

Uit de Pano-reportage blijkt dat de bouwsector sinds een paar jaar de weinig benijdenswaardige positie van koploper in het aantal faillissementen bekleedt.

Oorspronkelijk was een faillissement bedoeld als bescherming voor de schuldeisers. Tegenwoordig wordt het echter misbruikt om frauduleus failliet te gaan. Volgens Geert Coene, de voorzitter van de Verzoeningscommissie van Brussel, brengen de vele faillissementen in de bouw concurrentievervalsing met zich: een bedrijf dat onderneemt volgens de regels van de kunst met net iets hogere prijzen, moet het vaak afleggen tegen een malafide aannemer die werkt tegen dumpingprijzen, de schulden opstapelt, zich frauduleus failliet laat verklaren en vervolgens opnieuw start zonder dat hij de achtergelaten put moet vullen. Dat zijn praktijken die de economie en de sector verzieken.

Is er beterschap op komst?

Neen. Deze ondernemingsgezinde regering doet er alles aan om het ondernemersklimaat te bevorderen. Begrijp ons niet verkeerd, zonder ondernemingen en hun bijbehorende werkgevers zijn er geen werknemers. Het wordt echter stilaan tijd dat aannemers en werknemers met goede bedoelingen beschermd worden, en de malafide praktijken hard aangepakt worden.

Dat doen we niet door wetgeving te versoepelen die noodzakelijke barrières tegen fraude bevat. Sinds de nieuwe insolventiewetgeving van mei 2018 is het voor de gefailleerde nog nooit zo gemakkelijk geweest een nieuwe onderneming op te starten. Dat kan zelfs tijdens de afwikkeling van het faillissement.

Dat doen we ook niet door besparingen door te voeren bij diensten die van levensbelang zijn in de strijd tegen (sociale) fraude, zoals bij de inspectie en het arbeidsauditoraat. In het regeerakkoord van de regering-Michel staat: "De sociale-inspectiediensten zullen voldoende ondersteund worden en zo nodig versterkt worden, zodat zij hun doelstellingen inzake controles in fraudegevoelige sectoren kunnen behalen".

Wel, beste beleidsmakers, die versterking, zowel op het terrein als bij de administratieve ondersteuning, is broodnodig en blijft jammer genoeg in de realiteit achterwege. Dumpingpraktijken kosten onze economie en onze sociale zekerheid handenvol geld. Ze kosten ons ook banen in de sector. Tussen 2012 en 2018 zijn er 26.414 arbeiders minder in de bouwsector. Nochtans zijn de orderboekjes meer dan goed gevuld. De problemen zijn al jaren bekend: schijnzelfstandigheid, frauduleuze detachering, buitenlandse uitzendkantoren die de bouwsector overspoelen enzovoort., al dan niet gecombineerd met frauduleuze faillissementen. Het is met andere woorden hoog tijd om van dat soort fraude een absolute prioriteit te maken.

Naar een nieuw actieplan

Beste beleidsmakers, binnenkort zitten jullie zowel lokaal als federaal opnieuw rond de tafel om jullie beleidsplan op te stellen. Denk dan aan het volgende: er is een stevig actieplan nodig, met nieuwe maatregelen en een versterking van bestaande maatregelen, zoals een versterkte inspectie en een arbeidsauditoraat dat op een gemotiveerde manier de strijd tegen (sociale) fraude voortzet én opdrijft. En een sluitende wetgeving, die werkgevers en werknemers die het goed menen, beschermt.

Wij hebben heel wat ideeën die kunnen helpen dumpingpraktijken aan te pakken. Als jullie dat willen, is ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) zeker bereid het gesprek daarover aan te gaan en samen te zoeken naar oplossingen.

Bron:Trends.be.

Werken in de bouwsector is zwaar! Geen verhoging van onze pensioenleeftijd!

Zonder ‘echt’ sociaal overleg werd de pensioenleeftijd opgetrokken naar 67 jaar.
 
Minister Bacquelaine maakt het echt te gortig met meer vragen dan antwoorden over wanneer en hoe een hardwerkende (bouwvak)arbeider kan genieten van zijn welverdiend pensioen! 

In de huidige voorstellen krijgt een zwaar beroep amper gewicht: veel te weinig in de leeftijd en amper in het pensioenbedrag. Het is tijd om te strijden voor ‘gunstigere toegangsvoorwaarden’.

Bekijk hier ons cartoon.

Gezocht delegee

In de bouw kennen we geen Sociale Verkiezingen, daarom voeren we permanent campagne om op zoek te gaan naar kandidaten die we kunnen aanduiden als syndicaal afgevaardigde.
Waarom?
 • Inspraak is belangrijk.
 • Waken over veiligheid.
 • Het bewaken van loon- en arbeidsvoorwaarden is van levensbelang.
Download onze plooifolder voor meer informatie hieromtrent.
Op de website van de Actie Delegee Bouw lees je alles over:
 • de aanstelling,
 • de rechten en plichten,
 • de opleiding,
 • persoonlijke getuigenissen van delegees
Met vragen kan je steeds terecht in jouw beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie.


 Voorzitter Patrick Vandenberghe
Nationaal sectorverantwoordelijke
 • Bouw

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.