Bouw

Cao-onderhandelingen Bouw 2019-2020

De onderhandelingen voor de cao 2019-2020 in de bouwsector zijn volop bezig.
Intussen zijn de cao’s voor SWT (het vroegere brugpensioen) verlengd tot en met 30 juni 2019.
Arbeiders uit de bouw die in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2019 59 jaar of ouder worden, kunnen eventueel met SWT gaan.
Is dit bij jou het geval? Neem dan snel contact  op met het secretariaat van ACVBIE in jouw buurt om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet.
Wat zijn de mogelijkheden?
 • SWT vanaf 59 jaar bij ongeschiktheid tot voorzetting van de beroepsactiviteit (33 jaar beroepsloopbaan)
 • SWT vanaf 59 jaar bij loopbaan van 40 jaar
 • SWT vanaf 62 jaar

Uitbetaling vakantiegeld bouw 2019

Op 20 juni 2019 wordt het vakantiegeld uitbetaald aan de bouwvakkers. Dit gebeurt enkel nog door overschrijving.

Het Vakantiefonds Bouw vraagt alle arbeiders die hun bankrekeningnummer nog niet hebben doorgegeven dit nu te doen.

Hoe?
 • Rechtstreeks via www.socialsecurity.be:
  • Klikken op: Burger/Onlinediensten/Mijn vakantierekening/Het dossier consulteren. 
  • Dan het gewenste vakantiejaar en vakantiefonds kiezen.
  • De bouwvakker kan hier met zijn elektronische identiteitskaart en een kaartlezer aangesloten op de PC zijn bankrekeningnummer invoeren en eventueel ook zijn adres en taal wijzigen en zijn vakantierekening raadplegen.
  • Dit kan ook via de smartphone app “itsme”.
 • Via het nieuwe officiële formulier:
  • Alle arbeiders kunnen dit formulier aanvragen bij het vakantiefonds:
   • E-mail: info@vakantiefondsbouw.be
   • Telefonisch: 02/529.80.11
   • Fax: 02/529.80.12
   • Schriftelijk: Vakantiefonds Bouw (Poincarélaan 78, 1060 Brussel).
  • Dit formulier moet ten laatste voor 31 mei 2019 per post opgestuurd worden.
Er worden geen bedragen meegedeeld, noch telefonisch, noch per fax, noch per mail. 

Opgelet!
 Zonder bankrekening kan het vakantiegeld niet uitbetaald worden.

Aanwezigheidsregistratie verplicht bij betoncentrales

Sinds 1 april 2014 is er een verplichting tot elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven. De bedoeling van deze aanwezigheidsregistratie is om een duidelijk beeld te krijgen van de personen die aanwezig zijn op een bouwplaats. Dit kan gaan om de werknemers, onderaannemers, werknemers van onderaannemers, zelfstandigen, interimarbeiders, …
Deze verplichting van elektronische registratie, is van toepassing op bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag exclusief BTW gelijk is aan of groter is dan € 500.000.
Voorheen was de aanwezigheidsregistratie niet van toepassing op betoncentrales omdat hun activiteiten, niet altijd onder “werken in onroerende staat” gebracht konden worden. Waarom niet? De levering (het vervoer) zonder plaatsing in het bouwwerk is geen werk in onroerende staat. En bijgevolg waren betoncentrales niet gevat door de verplichting tot aanwezigheidsregistratie.
Dankzij ACVBIE is deze problematiek op de agenda blijven staan en via doorgedreven overleg hebben wij er voor kunnen zorgen dat vanaf 1 april 2019 de aanwezigheidsregistratie ook bij de betoncentrales verplicht is.
Het toepassingsgebied voor de aanwezigheidsregistratie wordt hiervoor uitgebreid naar “de levering van stortklaar beton”. Zij heeft als doel de oneerlijke concurrentie met het PC140 (vervoer) aan te pakken. De mixers die ingeschreven zijn in PC140 zijn schering en inslag op het terrein en de inspectiedienst heeft geen enkele tool om dit aan te pakken. Via de aanwezigheidsregistratie zou hier verandering in moeten komen. In juni 2019 volgt een eerste evaluatiegesprek met de sociale partners en de inspectie.
De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt zowel bij de werkgever als bij de werknemer. Zij moeten onderling afspreken wie de registratie doet. Vraagt de werkgever om de registratie zelf te doen, dan moet hij wel een registratiemiddel ter beschikking stellen. De registratie zelf moet op de werf gebeuren en dit dagelijks voorafgaand aan de uitvoering van de werken.
Voor meer informatie kan je terecht op ‘Checkinatwork’ via de website van de Sociale zekerheid.

Artikel Visie: Sloveense bouwvakkers toch goedkoper dankzij ‘truc’

Buitenlandse bouwondernemingen blijven goedkope bouwvakkers op onze werven dumpen. Na regels voor gelijk loon moet Europa nu dringend werk maken van regels voor de sociale bijdragen. Dat zegt ACV bouw - industrie & energie. Samen met de Europese koepel van vakbonden in de bouwsector is er nu ook bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen Slovenië. ‘Het is in de eerste plaats een principekwestie, want een veroordeling moet ervoor zorgen dat álle oneerlijke concurrentie in de EU verboden wordt.’

191 000 gedetacheerde werknemers. Zoveel mensen werden in 2017 tijdelijk in het buitenland aan het werk gezet door Sloveense bedrijven. Daarmee is tot bijna een vijfde van alle Sloveense werknemers elders aan het werk. Slechts weinig andere lidstaten doen Slovenië dat na. Van al die arbeiders werkt meer dan de helft in de bouwsector. Europa heeft die buitenlandse arbeid de laatste jaren al flink aan banden gelegd. Maar ondanks die nieuwe regels blijft dumping een groot probleem, met name in de Belgische bouwsector.

Sinds korte tijd moet een arbeider wanneer die naar België komt dezelfde arbeidsvoorwaarden en loon krijgen. Maar voor de sociale bijdragen op dat loon zijn de regels minder strikt. ‘Dat is de lacune waar sommige landen van profiteren’, zegt Tom Deleu, van het internationaal secretariaat ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE). ‘Bij detachering blijf je als werknemer altijd onder de sociaal systeem van land van oorsprong vallen. Daar merken we regelmatig misbruik. En zelfs wanneer alle regels correct gevolgd worden, blijft er vaak een voordeel voor landen als Slovenië.’ Dat net de Belgische bouwsector de oneerlijke concurrentie van Slovenië voelt, is geen verrassing. In 2016 waren er achttien keer meer bouwvakkers uit Slovenië actief op Belgische werven ten opzichte van 2008.

Wetten op maat

Maar hoe kan Slovenië dan goedkoper werkkrachten aanbieden als die eenzelfde loon moeten krijgen? ‘Vroeger concurreerden landen op basis van lage lonen. Dat kan nu niet meer, dus doen ze het met lage sociale bijdragen. Daarvoor passen landen dan hun wetten aan, op maat van de gedetacheerde werknemers’, verduidelijkt Deleu.

Gedetacheerde Slovenen duiken in twee stappen onder de prijs van de Belgische bouwvakkers. Een eerste keer doordat Slovenië veel lagere sociale bijdragen rekent. En een tweede maal door die bijdragen te berekenen op het gemiddelde loon in Slovenië voor gelijkaardig werk, en dus niet op basis van wat iemand werkelijk verdient op een Belgische werf. Daardoor verdienen werknemers uit Slovenië hetzelfde loon als Belgen, maar kosten ze de werkgever een pak minder.

Die creatieve wetgeving betekent in de praktijk dat werken met Sloveense bedrijven nog steeds een serieuze besparing kan opleveren. Dat gaat dan ten koste van de Belgische werknemers die uit de arbeidsmarkt worden geprijsd. Maar Slovenië is daarmee geen uitzondering. Sommige landen zoals Portugal en Bulgarije rekenen alleen sociale bijdragen op het minimumloon. Door een lager minimumloon zijn ook die bijdragen aanzienlijk lager.

Om die redenen vraagt ACVBIE dat buitenlandse krachten in België ook hier sociale bijdragen betalen. Deleu: ‘Dat is de enige manier om zeker te zijn dat het correct wordt berekend en betaald. En aangezien die werknemer wel onder de sociale zekerheid van zijn eigen land valt, kunnen we nadien dat bedrag doorstorten naar zijn thuisland.’

Doorvoerland

Slovenië zou ook een doorvoerland zijn voor de westerse Balkan en verder. ‘We zien steeds meer ondernemingen zich in Slovenië vestigen om dan bouwvakkers van buiten de Europese Unie uit te sturen. Zo komen ook Oekraïners, Bosniërs, Serviërs, Turken enzovoort hier in de bouw terecht via een Sloveense bedrijf. Op dit moment zouden er vanuit Slovenië 110 000 bouwvakkers tewerkgesteld worden. Dat terwijl er maar 70 000 Slovenen in de bouw werken. De rest komt dus van elders’, schets Deleu de situatie.

Artikel uit Visie (22 maart 2019), auteur: Nils De Neubourg

Wees alert voor asbest!


Met de nationale sensibiliserings- en preventiecampagne Wees alert voor asbest willen Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s en Constructiv, dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector, je bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt.

Tegelijk willen Constructiv en Fedris met de campagne aantonen dat asbest verwijderen niet gevaarlijk hoeft te zijn als er op een correcte manier met asbesthoudende materialen wordt omgesprongen. 
Op www.alertvoorasbest.be vind je alle informatie over deze campagne.

Rustdagen 2018

Bouwvakkers op werf
Welke rustdagen zijn er in 2018?
 • 2, 3, 4, & 5  januari 2018
 • 3 & 30 april 2018 
 • 11 mei 2018
 • 24, 26, 27, 28 & 31 december 2018
Welke rustdagen zijn er in 2019?
 • 2, 3 & 4 januari 2019
 • 19 april 2019
 • 31 mei 2019
 • 16 augustus 2019
 • 23, 24, 26, 27, 30 & 31 december 2019
Opgelet! De rustdagen van 2019 zijn betaalbaar eind 2019! 
Wat moet ik doen?
 • Vanaf 15 november 2018 verstuurt het Fonds voor bestaanszekerheid Constructiv de formulieren voor de rustdagen van 2018.
 • De formulieren zullen ofwel naar de werkgever ofwel naar zijn sociaal secretariaat gestuurd worden.
 • De werkgever zal je ten laatste op 7 december 2018 het formulier overhandigen.
 • Bezorg het formulier zo snel mogelijk aan je plaatselijk ACV-dienstencentrum of regionaal beroepsverbond van
  ACV bouw – industrie & energie.
 • Noteer zeker je bankrekeningnummer op het formulier en controleer de gegevens om terugvordering te vermijden.
 • Kreeg je geen formulier, contacteer dan eerst je werkgever.
 • Indien nodig, kan je contact opnemen met het plaatselijk ACV-dienstencentrum of regionaal beroepsverbond van
  ACV bouw – industrie & energie.
 • De eerste betaling volgt op maandag 3 december 2018.

 • De vergoeding werd vastgesteld in functie van het uurloon van het 4de kwartaal 2018, volgens het barema afgedrukt op het formulier. Kent het FBZ je uurloon niet, dan wordt er ook een formulier opgemaakt, maar dit wordt pas verstuurd vanaf 7 december. Je moet dan wel een kopie van een loonfiche van het 4de kwartaal 2018 bijvoegen.  

  Was je tussen 1 oktober 2017 en 30 september 2018 minstens 75 dagen economisch werkloos, dan zal het dagbedrag proportioneel berekend worden.  

  Indien je als uitzendkracht in de bouwsector hebt gewerkt, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op de rustdagen. In tegenstelling tot vorige jaren zal het FBZ - indien je voldoet aan de voorwaarden - het formulier naar jou opsturen.

Gezocht delegee

In de bouw kennen we geen Sociale Verkiezingen, daarom voeren we permanent campagne om op zoek te gaan naar kandidaten die we kunnen aanduiden als syndicaal afgevaardigde.
Waarom?
 • Inspraak is belangrijk.
 • Waken over veiligheid.
 • Het bewaken van loon- en arbeidsvoorwaarden is van levensbelang.
Download onze plooifolder voor meer informatie hieromtrent.
Op de website van de Actie Delegee Bouw lees je alles over:
 • de aanstelling,
 • de rechten en plichten,
 • de opleiding,
 • persoonlijke getuigenissen van delegees
Met vragen kan je steeds terecht in jouw beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie.


 Voorzitter Patrick Vandenberghe
Nationaal sectorverantwoordelijke
 • Bouw

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.