Bouw

Protocol van akkoord 2017-2018 ondertekend door alle organisaties!

Na meer dan 14 weken van moeizame onderhandelingen is er op woensdag 14 juni 2017 in de late avond eindelijk een protocolakkoord uit de bus gekomen in de bouwsector.
De belangrijkste punten van dit protocolakkoord zijn:  

Koopkracht 
 • Volledige invulling van de 1,1% loonmarge via een verhoging van de bruto-uurlonen vanaf 1 juli 2017.
Bestaanszekerheid 
 • Verlenging van alle stelsels van bestaanszekerheid en verhoging van de aanvullende vergoeding SWT (het vroegere brugpensioen) vanaf 1 januari 2017.
Eindeloopbaan
 • Verlenging van ALLE mogelijke SWT-stelsels en verhoging van de tussenkomst van het Fonds voor Bestaanszekerheid:
  • Algemeen stelsel:
   • 2017: 60 jaar;
   • 2018: 62 jaar.
  • Lange loopbaan en ongeschiktheid bouw:
   • 2017: 58 jaar;
   • 2018: 59 jaar.
Landingsbaan 
 • Mogelijkheid om halftijds en 4/5e te werken vanaf 55 jaar. 

Download hier de kroniek met de  nieuwe minimumuurlonen vanaf 1 juli 2017 en een uitgebreidere versie van het protocolakkoord

Het sectoraal protocol van akkoord voor de periode 2017-2018 werd op 29 juni 2017 in het paritair comité ondertekend door alle organisaties.

Actie tegen de invoering van de E-dienstenkaart

Neen tegen de E-dienstenkaart!

Op 21 juni voerden ACVBIE en het ABVV opnieuw actie tegen de invoering van de E-dienstenkaart in de bouwsector, metaalbouw, schoonmaak, informatica, … 
Via deze kaart wil de Europese Commissie grensoverschrijdende dienstverlening eenvoudiger maken in deze sectoren. De E-dienstenkaart zal online kunnen aangevraagd worden en zal afgeleverd worden door het land van herkomst, zonder effectieve controle van de aangeleverde gegevens. Met deze kaart kan men dan in andere lidstaten aan de slag. De controlemechanismen van de nationale lidstaten, zoals Limosa in België, worden daardoor buiten spel gezet.

In België zijn al heel wat gedetacheerde zelfstandigen aan de slag en via de E-dienstenkaart zal het nog eenvoudiger zijn om postbusondernemingen op te richten en het zelfstandigenstatuut te misbruiken. Het aantal schijnzelfstandigen in België dreigt explosief toe te nemen.

Vandaag organiseert de commissie Interne Markt van het Europees Parlement een eerste hoorzitting over dit voorstel. Dit betekent de start van de wetgevende procedure in het EP. Tijdens deze publieke hoorzitting mogen de Europese instellingen niet doof blijven voor de bezorgdheden van de werknemers.

Het voorstel komt op het moment dat de Europese Commissie werkt aan een herziening van de Detacheringsrichtlijn om eindelijk werk te maken van het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Via een mobiliteitspakket wil ze de detacheringsrichtlijn herzien en de regels omtrent de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels. Deze hervormingen zijn essentieel in de strijd tegen sociale dumping om eindelijk een gelijke behandeling te garanderen aan alle Europese werknemers die aan de slag zijn in België.

ACVBIE en ABVV eisen de intrekking van het voorstel van de E-dienstenkaart! En we eisen een ambitieuze herziening van de Detacheringsrichtlijn en de regels omtrent de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels.

Veilig werken op hoogte


Naar aanleiding van de Werelddag veiligheid en gezondheid op het werk, stelde de bouwsector via zijn dienstverlenende organisatie inzake welzijn, Constructiv, en samen met zijn partners een Code van Goede Praktijk samen voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steigers. Deze Code moet bijdragen tot het terugdringen van arbeidsongevallen te wijten aan een val van hoogte.


Meer veiligheid op de bouwplaatsen!

Surf voor meer informatie over de Campagne Veilig Werken op Hoogte en de bijhorende dienstverlening naar de website van Constructiv. Je kan daar eveneens de volledige tekst van de Code van goede praktijk voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steiger gratis downloaden.
Download hier gratis het persbericht hieromtrent.
Op de website van Constructiv vindt u alle informatie over de campagne.
Download hier de affiche van de campagne.

Geen plaats voor sociale dumping op de interne markt!

Met zijn “State of the Union” heeft Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker het Europese politieke jaar opnieuw voor open verklaard.
 
Juncker stelt ons gerust. De BREXIT is een kwalijke zaak, maar de EU zal niet uit elkaar vallen.
Maar hij waarschuwt ook voor het populisme. Juncker en de Commissie zijn zich zeer bewust dat het vertrouwen van de Europese burgers op een dieptepunt is beland. En populisten van allerlei slag proberen hier munt uit te slaan. Daarom kondigt hij een positieve agenda aan voor de komende 12 maanden. Europa moet socialer, met ook een belangrijke rol voor sterke sociale partners. Juncker zei letterlijk dat er geen plaats kan zijn voor sociale dumping op de interne markt. “Europa is niet de Far West en we kunnen niet toelaten dat werknemers worden uitgebuit en geen sociale bescherming krijgen”. Juncker herhaalt dat “werknemers hetzelfde loon moeten krijgen voor hetzelfde werk op dezelfde werkplek”. 

Een Commissievoorzitter die een aloude vakbondsslogan in de mond neemt. Dat kunnen wij uiteraard alleen maar toejuichen. 
Juncker beseft maar al te goed dat sociale dumping het Europese project onder druk zet. Sociale dumping is in België verantwoordelijk voor het verlies van meer dan 20.000 jobs in de bouw de voorbije 4 jaar. En ondanks de verbeterende economische conjunctuur vreest de bouwsector nog 26.000 bijkomende ontslagen in de komende jaren. Ondertussen zijn meer dan 100.000 buitenlandse bouwvakkers actief op Belgische werven. Al te vaak via semilegale tot ronduit illegale constructies. Ze krijgen niet de correcte lonen en zijn heel vaak niet sociaal verzekerd. Hoewel hun (vaak vervalste) A1-formulier het omgekeerde beweert. Dit alles verborgen achter de mooie term “detachering”.  

Maar daar zou nu dus verandering in moeten komen. Europees Commissaris Marianne Thyssen houdt daarom vast aan haar voorstel (DS 20 juli) om de Detacheringsrichtlijn te herzien. Daarmee legt ze het protest  van Oost-Europa naast zich neer. Dat protest van Oost-Europa is trouwens volledig naast de kwestie. De Detacheringsrichtlijn was nooit bedoeld om goedkope arbeiders aan te bieden over de grenzen heen. Integendeel, uitgangspunt was dat de economische vrijheid om diensten te verlenen in een andere EU lidstaat niet ten koste mocht gaan van de sociale bescherming van werknemers.
Het voorstel van Thyssen geeft tevens erkenning aan het baanbrekend arrest van het Europese Hof van Justitie in de Finse zaak van Sähköalojen ammattiliitto versus Elektrobudowa (13/02/2015, C396/13). In dat arrest werd het Poolse elektriciteitsbedrijf verplicht om de Finse lonen te respecteren voor zijn Poolse werknemers. En dan niet het absolute minimum, maar het volledige pakket. De Finse sectorale cao-lonen met inbegrip van overloon, premies en zelfs het vakantiegeld. Op een Europese conferentie georganiseerd door ACV BIE zei juriste Sacha Garben van het College of Europe dat dit geen “foutje” was. Zij ziet al langer een voorzichtige kentering waarbij het Hof opnieuw meer aandacht heeft voor een balans tussen economische vrijheden en sociale bescherming. Volgens Garben “hebben de rechters in het afgelegen Luxemburg eindelijk de impact van hun beslissingen begrepen”. 

Alleen maar goed nieuws?
Neen. Als het de Commissie menens is om een einde te maken aan sociale dumping mag / moet het wel meer zijn dan alleen dit. De herziening van de Verordening over de coördinatie van sociale zekerheidstelsels (883/2004) was eerder aangekondigd, maar werd onder druk van het BREXIT referendum on hold gezet. Dit moet nu dringend terug op tafel. Werknemers hebben recht op sociale bescherming en dus moet toegezien worden op de correcte betaling van de correcte bijdragen aan de sociale zekerheid. Vandaag wordt hiermee te vaak gesjoemeld. ACV BIE pleit ervoor dat de bijdrage in het werkland zou betaald worden en na controle wordt doorgestort. 3x winst: voor de werknemer (sociale bescherming), voor de bedrijven (eerlijke concurrentie) en voor de overheden (inning sociale bijdragen). Het A1-formulier moet fraudebestendig gemaakt worden en moet verlost worden van zijn “heilige status”. Vandaag is het haast onmogelijk om dat formulier in vraag te stellen, zelfs in geval van fraude. De inspectiediensten in het land van tewerkstelling moeten hiervoor rekenen op de bereidwillige samenwerking van de bevoegde diensten in het land van oorsprong. Het A1-formulier is essentieel om de fraude met sociale bijdragen en de strijd tegen schijnzelfstandigheid te kunnen voeren. Daar moet dringend iets gebeuren.

En er duikt alweer een nieuw gevaar op. Vanuit de ivoren toren van het oppermachtige DG GROW werken de goeroes van de Interne Markt aan een nieuw ideetje: een “Dienstenpaspoort voor de bouwsector”. Volgens de mensen van DG GROW is de grensoverschrijdende dienstverlening in de  bouwsector veel te laag. En dat zou te maken hebben met administratieve regels en kosten. Klinkt altijd leuk om tegen administratieve regels te zijn. Maar het lijkt deze mensen te ontgaan dat het bouwen van een huis of een weg iets anders is dan een online aankoop via Bol.com. Wat de impact hiervan zal zijn, kunnen we al raden. Postbusbedrijven zullen dergelijk Paspoort kopen en een schijn van wettelijkheid aannemen. Niet te verwonderen dat de Europese vakbonden en werkgevers van de bouwsector tegen zijn. Maar de sociale partners zijn nooit geconsulteerd over dit cruciale onderwerp. Ondanks de belofte van Juncker en Thyssen om de sociale dialoog opnieuw te willen valoriseren.  

De komende 12 maanden zijn cruciaal volgens Juncker. Wie zijn wij om hem tegen te spreken. Hij beseft maar al te goed dat een daadkrachtig optreden tegen sociale dumping nodig is, zo niet staan populisten van allerlei slag klaar om de muren tussen lidstaten terug op te trekken. Om diezelfde Juncker te parafraseren. Dit is niet alleen de Commissie van de laatste kans. Het is zeker en vast de “Interne Markt van de laatste kans”.

Informatie voor onze leden bouw

Eind 2015 sloten we een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af.
Deze cao voorziet in een loonsverhoging op 1 januari 2016, ecocheques, toepassing van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT – het vroegere brugpensioen), een nieuw statuut voor de vakbondsafvaardiging, ... en nog een aantal andere voordelen die je zeker zullen interesseren.
Verdere informatie hierover kan je vinden in deze Info-Bouw van februari 2016.

Gezocht delegee

In de bouw kennen we geen Sociale Verkiezingen, daarom voeren we permanent campagne om op zoek te gaan naar kandidaten die we kunnen aanduiden als syndicaal afgevaardigde.
Waarom?
 • Inspraak is belangrijk.
 • Waken over veiligheid.
 • Het bewaken van loon- en arbeidsvoorwaarden is van levensbelang.
Download onze plooifolder voor meer informatie hieromtrent.
Op de website van de Actie Delegee Bouw lees je alles over:
 • de aanstelling,
 • de rechten en plichten,
 • de opleiding,
 • persoonlijke getuigenissen van delegees
Met vragen kan je steeds terecht in jouw beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie.

Contact

Fabrice Meeuw
Nationaal sectorverantwoordelijke
 • Bouw

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.