Bouw

Weerverletzegels

Wanneer heb ik recht op weerverletzegels?

Je bent lid van het ACV en werkte in een onderneming waarvan het RSZ-kerngetal begint met 024 (ruwbouw) of 054 (dakbedekkers).

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 2 % van het totale verdiende brutoloon in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De eerste betaling wordt uitgevoerd op woensdag 25 april 2018.

Wat moet ik doen?

De premiekaarten worden door Constructiv verzonden naar de arbeider vanaf vrijdag 6 april 2018
Per werkgever krijg je een attest met daarop de gegevens per kwartaal.
ACV zorgt voor de uitbetaling.

Artikel Visie: België wint belangrijke slag in strijd tegen sociale dumping

Begin februari velde het Europees Hof van Justitie een baanbrekend arrest in de strijd tegen sociale dumping. Nationale rechters mogen, in geval van bewezen sociale fraude, de attesten van gedetacheerde buitenlandse werknemers intrekken en sancties opleggen.

Binnen de Europese Unie bestaat de mogelijkheid om werknemers te detacheren naar een andere lidstaat. Een Poolse bouwvakker bijvoorbeeld wordt dan voor een tijdelijke opdracht naar België gestuurd. De regels bepalen dat dan de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden gelden. De Poolse arbeider blijft evenwel sociaal verzekerd in Polen. Het zogenaamde A1-attest bewijst dat de werkgever in het ‘thuisland’ die sociale bijdragen betaalt.

Bulgaarse bouwvakkers

Maar met die A1-attesten wordt massaal gefraudeerd. Zo stuitte de Belgische sociale inspectie op een bouwonderneming die al haar werk uitbesteedde aan Bulgaarse bedrijven. Omdat de inspectie fraude vermoedde, volgde er een gerechtelijk onderzoek. Daaruit bleek dat de Bulgaarse bedrijven in eigen land geen enkele activiteit uitoefenden. Dat is wel een voorwaarde om werknemers te mogen detacheren. België verzocht Bulgarije daarom om de A1-attesten van de bouwvakkers in te trekken, maar dat gebeurde niet. Het gerecht liet het daar niet bij en besliste om de A1-attesten te negeren. Bijgevolg werden de Bulgaarse bouwvakkers als Belgische werknemers beschouwd en moest de bouwonderneming achterstallige lonen en sociale bijdragen betalen.

De zaak ging in hoger beroep en belandde uiteindelijk bij het Europees Hof van Justitie. Twee weken geleden deed het Hof een uitspraak waarin het België gelijk geeft. ‘Dit arrest is baanbrekend in de strijd tegen sociale dumping’, reageert Tom Deleu, internationaal secretaris bij ACV bouw - industrie & energie. ‘In geval van detachering moet het thuisland de juistheid van de A1-attesten controleren. Als de sociale inspectie in het werkland onregelmatigheden vaststelt, is ze dus volledig afhankelijk van de medewerking van het thuisland. In dit arrest zegt het Hof dat nationale rechters, in geval van bewezen sociale fraude en een manifest gebrek aan medewerking van het thuisland, toch mogen optreden en de A1-attesten mogen intrekken.’

Administratieve last

Het arrest is een opsteker voor de vakbond, maar gaat volgens Tom Deleu nog niet ver genoeg. ‘Het naïeve geloof van de Europese beleidsmakers in de goede samenwerking tussen de lidstaten is een vrijbrief gebleken voor detacheringsfraude. Om dat tegen te gaan willen wij dat het werkland de bevoegdheid krijgt om A1-attesten te controleren en sancties op te leggen. Want de opgelegde samenwerking met het thuisland is een administratieve last en verlaagt de pakkans van fraudeurs. Momenteel wordt de Europese verordening rond sociale zekerheid herzien, en dus ook het luik rond de A1-formulieren. Wij vragen aan de Europese beleidsmakers om dezelfde moed aan de dag te leggen als het Europees Hof om paal en perk te stellen aan sociale fraude.’

‘Er moet ook een Europese database komen waardoor de sociale inspectie rechtstreeks kan controleren of een gedetacheerde buitenlandse werknemer daadwerkelijk is aangesloten bij de sociale zekerheid in zijn thuisland. En wij zijn ook voorstander van de oprichting van een Europese arbeidsautoriteit, zoals aangekondigd bij de voorstelling van de Europese sociale pijler. Wij zijn dat heel ambitieus. Die instelling zou als een soort sociale Europol moeten kunnen optreden tegen grensoverschrijdende gevallen van sociale fraude. Als Europa een draagvlak wil voor het behoud van de interne markt, dan moet ze de uitwassen ervan aanpakken.’

Bron: Visie, 23 februari 2018, auteur: Leen Grevendonck

Bouwvakker laat uw stiel niet bederven, stop de fraude op de werven!

Op maandag 29 januari 2018 voerde een vijftigtal militanten van ACVBIE West-Vlaanderen actie om het blijvend probleem van sociale dumping in de bouwsector aan te kaarten. Hiermee wou men een duidelijk signaal geven aan de politieke beleidsvoerders en andere opdrachtgevers in de provincie.

Van aan de Sint-Martinuskerk in Oekene vertrok er een optocht, met voorop een bouwvakker in een ziekenhuisbed om het 'zieke' statuut aan te kaarten (zie foto), naar de werf van het nieuwe AZ Delta ziekenhuis in Roeselare. Voor de bouw van dit  ziekenhuis doet men vooral beroep op buitenlandse arbeidskrachten.

Voor alle duidelijkheid: de bouw van het nieuwe ziekenhuis betreft geen dossier waarbij ACVBIE West-Vlaanderen kan aantonen dat de werknemers ter plaatse geen correcte verloning krijgen, het gaat om een symbooldossier.

ACVBIE wenst eveneens te benadrukken dat het in se niet tegen buitenlandse arbeiders is in de bouwsector. Buitenlandse arbeiders dienen op een correcte, veilige en menswaardige manier behandeld en betaald te worden. In vele gevallen zijn ze noodzakelijk om gaten in de arbeidsmarkt in te vullen, maar dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de Belgische bouwvakkers!

Wenst u meer informatie? Raadpleeg dan zeker:

Rustdagen 2017

Bouwvakkers op werf
Welke rustdagen zijn er in 2017?
 • 3, 4, 5 & 6 januari 2017
 • 13 & 14 april 2017 
 • 26 mei 2017
 • 22, 26, 27, 28 & 29 december 2017
Opgelet! De rustdagen 2, 3, 4 en 5 januari 2018 zijn betaalbaar eind 2018! 
Wat moet ik doen?
 • Vanaf 17 november 2017 verstuurt het Fonds voor bestaanszekerheid de formulieren voor de rustdagen van 2017.
 • De formulieren zullen ofwel naar de werkgever ofwel naar zijn sociaal secretariaat gestuurd worden.
 • De werkgever zal u ten laatste op 8 december 2017 het formulier overhandigen.
 • Bezorg het formulier zo snel mogelijk aan uw plaatselijk ACV-dienstencentrum of regionaal beroepsverbond van
  ACV bouw – industrie & energie
  .
 • Noteer zeker je bankrekeningnummer op het formulier en controleer de gegevens om terugvordering te vermijden.
 • Kreeg je geen formulier, contacteer dan eerst je werkgever.
 • Indien nodig, kan je contact opnemen met het plaatselijk ACV-dienstencentrum of regionaal beroepsverbond van ACV bouw – industrie & energie
Hoeveel bedraagt de vergoeding?
 • De vergoeding werd vastgesteld in functie van het uurloon van het 4de kwartaal 2017, volgens het barema afgedrukt op het formulier.
 • Kent het FBZ uw uurloon niet, dan wordt er ook een formulier opgemaakt.
  U moet dan wel een kopie van een loonfiche van het 4de kwartaal 2017 bijvoegen. Was je tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2017 minstens 75 dagen economisch werkloos, dan zal het dagbedrag proportioneel berekend worden.
Wanneer worden de rustdagen uitbetaald?
 • De eerste betaling is voorzien op vrijdag 1 december 2017.

Gezocht delegee

In de bouw kennen we geen Sociale Verkiezingen, daarom voeren we permanent campagne om op zoek te gaan naar kandidaten die we kunnen aanduiden als syndicaal afgevaardigde.
Waarom?
 • Inspraak is belangrijk.
 • Waken over veiligheid.
 • Het bewaken van loon- en arbeidsvoorwaarden is van levensbelang.
Download onze plooifolder voor meer informatie hieromtrent.
Op de website van de Actie Delegee Bouw lees je alles over:
 • de aanstelling,
 • de rechten en plichten,
 • de opleiding,
 • persoonlijke getuigenissen van delegees
Met vragen kan je steeds terecht in jouw beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie.

Informatie voor onze leden bouw

Eind 2015 sloten we een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af.
Deze cao voorziet in een loonsverhoging op 1 januari 2016, ecocheques, toepassing van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT – het vroegere brugpensioen), een nieuw statuut voor de vakbondsafvaardiging, ... en nog een aantal andere voordelen die je zeker zullen interesseren.
Verdere informatie hierover kan je vinden in deze Info-Bouw van februari 2016.

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.