Beschutte & Sociale Werkplaatsen

De beschutte en sociale werkplaatsen betogen opnieuw mee op 21 maart 2017

Vlaamse regering blijft al maanden doof voor de vele vragen en heeft geen budget voorzien voor een nieuw akkoord 2016-2020!

De beschutte en sociale werkplaatsen betogen opnieuw mee met de ganse non-profit sector voor een nieuw sociaal akkoord op dinsdag 21 maart in Brussel

In Vlaanderen vormen de beschutte en sociale werkplaatsen een belangrijk onderdeel van de Vlaamse non-profitsector. Ze vallen onder het luik van de sociale economie, een bevoegdheid van minister Liesbeth Homans. In deze werkplaatsen worden mensen tewerkgesteld die omwille van hun handicap of sociale problematiek in de privésector weinig tot geen kansen krijgen. 
De tewerkgestelden in deze sector ontvangen slechts geringe vergoedingen. Veel werknemers uit de doelgroep werken zelfs aan minimumlonen. Dit moet dringend verbeteren!
Het vorige sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profitsector (zorg, sociale economie en cultuur) liep van 2010 tot 2015. Pas na de succesvolle betoging van 24 november 2016 werd men bereid gevonden om de gesprekken op te starten.
Nu praat men wel, maar blijft er in de onderhandelingen herhaald worden dat er geen budget is voor een nieuw sociaal akkoord. In de federale non-profitsector werden er in het weekend enkele beloftes gedaan, in Vlaanderen is dit vooralsnog niet het geval. Onderhandelingen moeten vooruitgaan en er is nood aan een budget. Koken kost immers geld!
Daarnaast stellen we vast dat de Vlaamse regering op 17 februari jongstleden opnieuw beslist heeft om de beschutte en sociale werkplaatsen tegen eind volgend jaar gelijk te schakelen aan maatwerkbedrijven. De regering heeft extra geld gevonden voor een aantal werkgevers om dit mogelijk te maken. Er is echter geen geld om de lonen en arbeidsvoorwaarden gelijk te schakelen. Wanneer zal dit geld er komen? Ook de werknemers vragen een gelijk loon voor gelijk werk!
Wat we vragen, is onder andere het volgende:
 • na vele jaren eindelijk een volwaardige 13de maand;
 • een echt aanvullend pensioen (i.p.v. de eenmalige premie die men nu krijgt);
 • objectieve barema’s, ook voor doelgroepwerknemers;
 • langer werken moet haalbaar gemaakt worden. Het aantal rimpeldagen, dat veel lager is dan in de rest van de non-profitsector, moet omhoog.
Om deze problematiek aan te kaarten, wordt er op dinsdag 21 maart 2017, de start van de lente, een nationale betoging voor de non-profitsector georganiseerd. Deze zal om 10u30 aan het Noordstation in Brussel doorgaan. De werknemers uit deze sector zullen dinsdag in groten getale aanwezig zijn. We rekenen hiervoor op een 700-tal leden alleen al uit deze sector. Vlaamse regering, ontwaak uit uw winterslaap!
Download ons pamflet hieromtrent voor meer informatie.

Maatwerkbedrijven bestaan voor even niet meer

Zoals je weet, spreken we sinds 1 april 2015 niet langer van een beschutte of een sociale werkplaats, maar van een maatwerkbedrijf.
Heel wat zaken worden nu anders georganiseerd. Een voorbeeld hiervan zijn de subsidies die deze bedrijven van de Vlaamse Overheid krijgen. 
Maar de Raad van State heeft onlangs beslist om het maatwerkdecreet tijdelijk een halt toe te roepen! Dit in afwachting van een latere definitieve uitspraak.
Dit betekent eigenlijk dat we opnieuw van een beschutte en een sociale werkplaats moeten spreken en niet van een maatwerkbedrijf!
Voorlopig zal er voor jou weinig veranderen in de praktijk. Op dit moment hoef je je dus geen zorgen te maken!
Download onze nieuwsbrief hieromtrent voor meer informatie.

Werkbonus wordt verhoogd en telt mee voor berekening bedrijfstoeslag bij SWT!

De werkbonus zorgt er al geruime tijd voor dat mensen met een lager loon op het einde van de maand meer overhouden. 
Deze maandelijkse bonus werd, dankzij tussenkomst van het ACV, door de regering verhoogd met € 9
Je betaalt ook automatisch jaarlijks iets minder belastingen.

Hoeveel bedraagt de werkbonus?

 • € 198,72 voor een arbeider,
 • € 184 voor een bediende.

Werkbonus telt mee voor berekening bedrijfstoeslag bij SWT in Maatwerkbedrijven!

SWT
Wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je instappen in een stelsel van SWT (het vroegere brugpensioen). Tot aan je pensioen geniet je dan van een bijzonder werkloosheidsstatuut en een bedrijfstoeslag die wordt betaald door je werkgever. Deze bedrijfstoeslag is een aanvulling op je werkloosheidsuitkering.
Deze bedrijfstoeslag kan je berekenen door de werkloosheidsuitkering af te trekken van je nettoloon. Deel vervolgens de uitkomst door 2 en je weet wat je maandelijks bovenop je werkloosheidsuitkering zal ontvangen.
Werkbonus
De werkbonus is een extraatje dat je krijgt als je een laag loon hebt. Zij zorgt ervoor dat je een hoger nettoloon overhoudt. 
Deze  werkbonus zorgt voor veel onenigheid bij de berekening van de bedrijfstoeslag. De vraag is of je met deze bonus rekening moet houden? Dit is een belangrijke vraag, want als je geen rekening houdt met deze bonus, dan heb je een lager nettoloon. En wanneer je een lager nettoloon hebt,  krijg je als gevolg een lagere bedrijfstoeslag.
Werkgevers moeten werkbonus meetellen in berekening bedrijfstoeslag bij SWT !
Voor het ACV is het altijd vanzelfsprekend geweest dat de werkbonus meetelt bij de berekening van je bedrijfstoeslag. Maar niet alle werkgevers passen dit correct toe!  Daarom is het ACV een procedure gestart om voor eens en voor altijd een einde te stellen aan deze discussie! En het Arbeidshof in Gent geeft ons gelijk! Daarom doen wij er nu alles aan opdat de werkgevers rekening houden met de werkbonus bij de berekening van jouw bedrijfstoeslag!
Download hier onze kroniek van oktober 2015 om meer te weten hieromtrent.
Indien je hier meer vragen rond hebt, kan je steeds contact opnemen met je secretaris!

Beschutte & sociale werkplaatsen worden vanaf 1 april 2015 maatwerkbedrijven

Werkgevers van Beschutte & Sociale Werkplaatsen krijgen subsidies van de Vlaamse Overheid. Tot 30 maart 2015 zijn de subsidies voor een Beschutte Werkplaats anders dan deze voor een Sociale Werkplaats. 

Dit verandert!
Vanaf 1 april 2015 komt er één subsidieregeling voor deze werkplaatsen en krijgen zij ook een naamsverandering.
Voortaan noemen we ze ‘Maatwerkbedrijven’.

Omwille van financiële zekerheid is er voor bestaande werkplaatsen een overgangs-periode voorzien van 2 jaar.
Elk maatwerkbedrijf heeft de vrijheid om gelijk welke activiteit te ontwikkelen. Dit is al zo voor Beschutte Werkplaatsen, maar is nieuw voor Sociale Werkplaatsen. Je kan als werknemer dus voor eender welke activiteit ingeschakeld worden.

Vergeet echter niet dat het over maatwerk-bedrijven gaat met als doelstelling werk te creëren op maat van de doelgroepwerknemers!
Download onze nieuwsbrief hieromtrent voor meer informatie.

Jouw syndicale premie gaat omhoog!

In Beschutte- en sociale werkplaatsen worden de loon- en arbeidsvoorwaarden afgesproken in het VIA-akkoord. Om de 5 jaar wordt dit akkoord onderhandeld tussen vakbonden, werkgevers en de overheid. Als vakbond proberen wij altijd om jouw loon- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Sommige afspraken kunnen onmiddellijk uitgevoerd worden, op andere moeten we even wachten.
Het laatste akkoord dateert van 2 december 2011.
Hierin werd afgesproken dat men:
 • middelen zou vrijmaken om een syndicale premie in te voeren waar er nog geen was;
 • de syndicale premie zou verhogen om zo te komen tot een gelijke syndicale premie in alle sectoren.
Dankzij intensief onderhandelen zijn we erin geslaagd een verhoging te krijgen voor jouw syndicale premie.

Wat kreeg je al in 2014, en wat komt er nog bij?

Je werkt in een Beschutte werkplaats
 • Personen met een handicap krijgen voor een volledig jaar:
  • Je kreeg al € 54,54
  • Je krijgt nog € 24,66 extra.
 • Personen met een handicap krijgen voor een onvolledig jaar:
  • Je kreeg al € 4,55 / maand
  • Je krijgt nog € 2,06 / maand extra
Je werkt in een Sociale werkplaats
 • Voor een volledig jaar:
  • Je kreeg al € 63
  • Je krijgt nog € 18,12 extra
 • Voor een onvolledig jaar:
  • Je kreeg al € 5,25 / maand
  • Je krijgt nog € 1,51 / maand extra

Wanneer wordt de bijkomende premie betaald?

De betaaldatum moet nog vastgelegd worden, maar we mikken op een datum voor het einde van dit jaar. Van zodra de datum gekend is gaan we over tot de uitbetaling.

Jongerenlonen worden afgeschaft

Dankzij ACV is er na 6 jaar een akkoord over de afschaffing van de jongerenlonen.
Op 1 januari 2015 worden de jongerenlonen voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar definitief afgeschaft. 
Voor studentenjobs, leer- en stageovereenkomsten en werknemers jonger dan 18 jaar verandert er niets.

Wat gaat er veranderen?

Tot 1 januari 2015 zitten we in een overgangsfase en worden de jongerenlonen jaarlijks met een bepaald % verhoogd.
Werkgevers mogen niet meer afwijken van deze minimumlonen.

Actualiteit Sociale Werkplaatsen

Wist je dit al?

Weldra brengen we de verschillende functies in de Sociale werkplaatsen in kaart
Dit om jouw loon beter af te stemmen op het werk dat je doet.
Wil je een landingsbaan aanvragen dan moet je 55 jaar zijn. 
Wij onderhandelen nu om deze leeftijd te verlagen tot de leeftijd van 50 jaar voor wie 4/5 wil gaan werken. 
Voor doelgroep werknemers is er nu al een principieel akkoord met de werkgevers.

Heb jij recht op een vergoeding bij onregelmatige prestaties?

Werknemers die op weekdagen voor 7 uur ’s morgens en na 19 uur ’s avonds werken krijgen een aanvullende vergoeding van € 0,56 bruto per uur
Werknemers die werken in het weekend krijgen hiervoor een aanvullende vergoeding van € 1,40 bruto per uur.
Deze vergoedingen volgen ook de indexatie van de lonen.

Contact

Federaal secretaris Patrick Vandenberghe
Nationaal sectorverantwoordelijke
 • Beschutte Werkplaatsen Vlaanderen
 • Sociale Werkplaatsen Vlaanderen

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.