Persberichten

Ontwerpakkoord aanvullende pensioenen en andere dossiers onder voorwaarde gunstig beoordeeld

ACV-Persbericht
ACV, ABVV en ACLVB hebben het ontwerpakkoord met betrekking tot de aanvullende pensioenen en andere dossiers onder voorwaarde gunstig beoordeeld. Na lange onderhandelingen werd hierover woensdagavond een akkoord bereikt met de werkgevers. Het gemeenschappelijk vakbondsfront verwacht namelijk van de regering dat zij het resultaat van het sociaal overleg in zijn totaliteit respecteert. 
In een klimaat van lage rentes én om werknemers tegelijk perspectief te blijven bieden op een redelijk rendement, kwamen de vakbonden met de werkgevers tot een akkoord over een minimumrendement van 1,75 %. Dit kan oplopen tot 3,75%. Ook juridische zekerheid is belangrijk: afspraken uit bestaande contracten zullen gewaarborgd worden door verzekeraars en werkgevers conform de afspraken in de betreffende polissen. Tegelijk werden ook andere belangrijke stappen gezet. Zo werd een akkoord gevonden voor de overlijdensdekking voor alle nieuwe slapers vanaf 2016. Zodat opgebouwde reserves in geval van overlijden uitgekeerd kunnen worden aan de nabestaanden. 
Tegelijk bevestigt deze gang van zaken dat de versterking en uitbouw van een stevige eerste pensioenpijler absoluut noodzakelijk is.   
Ook inzake andere dossiers werden belangrijke afspraken gemaakt (vastkliksysteem, beschikbaarheidscontrole IGU, re-integratietraject zieke werknemers, beschikbaarheid werklozen). 
Wat betreft het re-integratietraject voor zieke werknemers, hebben de sociale gesprekspartners zich geëngageerd om samen een alternatief te formuleren aan de bevoegde minister. 
Hetzelfde geldt voor de beperking van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in de bedrijven. 
De overgangsregelingen voor de verstrengde beschikbaarheidsregels voor oudere werklozen hadden bijvoorbeeld nagelaten de situatie te regelen van de oudere werknemers die hun SWT hadden uitgesteld, met vastklikken van hun SWT-rechten (kliksysteem in cao nr. 107 van de NAR).   Die dreigden door dat uitstel nu in een verstrengde regeling voor beschikbaarheid te komen. Er is nu afgesproken dat ze de beschikbaarheidsregels behouden die golden op het moment van het vastklikken.
In het kader van de discussie over de beschikbaarheid van oudere werklozen kwam de regering in het voorjaar onverwacht met een voorstel om ook de onvrijwillig deeltijdsen met inkomensgarantie-uitkering (IGU) te onderwerpen aan de controle op het actieve zoekgedrag. De sociale partners hebben hiervoor nu een alternatieve regeling uitgewerkt die wel rekening houdt met de realiteit op de werkvloer. 

Meer info?

Acties

Dossiers