Internationaal

Internationale Werking

Solidariteit en het verdedigen van werknemersrechten stoppen niet aan de landsgrenzen. Internationale instanties zoals de Europese Unie en multinationale ondernemingen hebben steeds meer invloed op de tewerkstelling en de loon- en arbeidsvoorwaarden van onze leden. Daarom kiezen wij er uitdrukkelijk voor om actief deel te nemen aan de sociale dialoog op Europees en internationaal niveau en om internationale solidariteit met werknemers en hun organisaties vorm te geven via projecten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Dit doen we niet alleen. Wij zijn actief lid van meerdere Europese en internationale vakbondsfederaties. 
Waar mogelijk versterken we onze werking samen met partners binnen de Christelijke Arbeidersbeweging: 
  • de dienst Internationale Betrekkingen van het ACV 
  • onze NGO Wereldsolidariteit. 
Binnen ACV bouw - industrie & energie zorgt het Internationaal Secretariaat voor de opvolging en coördinatie.

bie-aware.eu

De website bie-aware.eu is een initiatief van het internationaal secretariaat van ACVBIE. Via dit kanaal willen wij onze leden en militanten actief betrekken bij het Europese gebeuren. En willen wij onze onderbouwde standpunten rond de Europese socio-economische politiek kenbaar maken bij een ruim publiek.
Download hier de laatste nieuwsbrief (augustus 2018) van het Internationaal Secretariaat.

Artikel Visie: België wint belangrijke slag in strijd tegen sociale dumping

Begin februari velde het Europees Hof van Justitie een baanbrekend arrest in de strijd tegen sociale dumping. Nationale rechters mogen, in geval van bewezen sociale fraude, de attesten van gedetacheerde buitenlandse werknemers intrekken en sancties opleggen.

Binnen de Europese Unie bestaat de mogelijkheid om werknemers te detacheren naar een andere lidstaat. Een Poolse bouwvakker bijvoorbeeld wordt dan voor een tijdelijke opdracht naar België gestuurd. De regels bepalen dat dan de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden gelden. De Poolse arbeider blijft evenwel sociaal verzekerd in Polen. Het zogenaamde A1-attest bewijst dat de werkgever in het ‘thuisland’ die sociale bijdragen betaalt.

Bulgaarse bouwvakkers

Maar met die A1-attesten wordt massaal gefraudeerd. Zo stuitte de Belgische sociale inspectie op een bouwonderneming die al haar werk uitbesteedde aan Bulgaarse bedrijven. Omdat de inspectie fraude vermoedde, volgde er een gerechtelijk onderzoek. Daaruit bleek dat de Bulgaarse bedrijven in eigen land geen enkele activiteit uitoefenden. Dat is wel een voorwaarde om werknemers te mogen detacheren. België verzocht Bulgarije daarom om de A1-attesten van de bouwvakkers in te trekken, maar dat gebeurde niet. Het gerecht liet het daar niet bij en besliste om de A1-attesten te negeren. Bijgevolg werden de Bulgaarse bouwvakkers als Belgische werknemers beschouwd en moest de bouwonderneming achterstallige lonen en sociale bijdragen betalen.

De zaak ging in hoger beroep en belandde uiteindelijk bij het Europees Hof van Justitie. Twee weken geleden deed het Hof een uitspraak waarin het België gelijk geeft. ‘Dit arrest is baanbrekend in de strijd tegen sociale dumping’, reageert Tom Deleu, internationaal secretaris bij ACV bouw - industrie & energie. ‘In geval van detachering moet het thuisland de juistheid van de A1-attesten controleren. Als de sociale inspectie in het werkland onregelmatigheden vaststelt, is ze dus volledig afhankelijk van de medewerking van het thuisland. In dit arrest zegt het Hof dat nationale rechters, in geval van bewezen sociale fraude en een manifest gebrek aan medewerking van het thuisland, toch mogen optreden en de A1-attesten mogen intrekken.’

Administratieve last

Het arrest is een opsteker voor de vakbond, maar gaat volgens Tom Deleu nog niet ver genoeg. ‘Het naïeve geloof van de Europese beleidsmakers in de goede samenwerking tussen de lidstaten is een vrijbrief gebleken voor detacheringsfraude. Om dat tegen te gaan willen wij dat het werkland de bevoegdheid krijgt om A1-attesten te controleren en sancties op te leggen. Want de opgelegde samenwerking met het thuisland is een administratieve last en verlaagt de pakkans van fraudeurs. Momenteel wordt de Europese verordening rond sociale zekerheid herzien, en dus ook het luik rond de A1-formulieren. Wij vragen aan de Europese beleidsmakers om dezelfde moed aan de dag te leggen als het Europees Hof om paal en perk te stellen aan sociale fraude.’

‘Er moet ook een Europese database komen waardoor de sociale inspectie rechtstreeks kan controleren of een gedetacheerde buitenlandse werknemer daadwerkelijk is aangesloten bij de sociale zekerheid in zijn thuisland. En wij zijn ook voorstander van de oprichting van een Europese arbeidsautoriteit, zoals aangekondigd bij de voorstelling van de Europese sociale pijler. Wij zijn dat heel ambitieus. Die instelling zou als een soort sociale Europol moeten kunnen optreden tegen grensoverschrijdende gevallen van sociale fraude. Als Europa een draagvlak wil voor het behoud van de interne markt, dan moet ze de uitwassen ervan aanpakken.’

Bron: Visie, 23 februari 2018, auteur: Leen Grevendonck

Studiedag Europa ACVBIE

Op donderdag 1 februari hield het internationaal secretariaat van ACV bouw – industrie & energie (ACVBIE) zijn jaarlijkse studiedag Europa. Dit jaar was het hoofdthema “De Europese sociale pijler, een antwoord op de zorgen van de werknemers?” 

Die Europese Pijler van Sociale Rechten, die op 17 november 2017 ondertekend werd in Göteborg, bundelt 20 principes die als basis moeten dienen voor de Europese arbeidsmarkt.

Een honderdtal Europese militanten kwam luisteren naar en ging in debat met Ivo Belet (Europees parlementslid voor CD&V), Oliver Röthig (regionaal secretaris UNI Europa), Prof. Dr. Jozef Pacolet (HIVA-KU Leuven), Marie Arena (Europees parlementslid voor PS), Helga Stevens (Europees parlementslid voor NV-A), Olivier Derruine (Europees parlementslid voor ECOLO) en Inge Bernaerts (kabinetschef van Europees Commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen). Die laatste kwam onder andere de Europese sociale pijler toelichten en de gevolgen ervan voor de werknemers.

Uit de studiedag blijkt dat de Europese militanten de sociale pijler een goed en welkom signaal vinden, maar men verwacht vooral concrete resultaten op korte termijn in de vorm van duidelijke, voelbare verbeteringen als het gaat over sociale dumping en de concurrentie tussen werknemers. De Europese politiek heeft alvast de kans om haar goede voornemens te bewijzen in de aanpak van het detacheringsdossier en de e-dienstenkaart waar binnenkort beslissingen genomen dienen te worden. ACVBIE roept alle Belgische partijen op om de e-dienstenkaart ondubbelzinnig te verwerpen.

ACVBIE-voorzitter Patrick Vandenberghe sloot de studiedag af met een toespraak waarin hij stelde: “Zonder een effectieve en afdwingbare Sociale Pijler is er weinig toekomst voor het Europese project. Zonder een opwaardering van de sociale dialoog komen wij er niet. ACVBIE is en blijft een partner die constructief wil bijdragen aan dit verhaal.”

Laat je stem horen voor een sociaal Europa: teken de petitie

Al jaren zet het ACV zich in voor een fundamentele wijziging van het beleid in Europa.

Daarom steunt het ACV een online petitie die het Europees Vakverbond (EVV) en de Oostenrijkse vakbonden ÖGB en AK gerealiseerd hebben. Zo kan iedereen, met een paar klikken, deelnemen aan de lopende openbare raadpleging over de Europese Pijler van Sociale Rechten van de Commissie vanuit een werknemersperspectief. 
Onze eisen moeten duidelijk gehoord worden door de Europese Commissie: Sociale rechten moeten in Europa boven economische vrijheden staan! Daartoe hebben we zo veel mogelijk stemmen nodig. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een Europese pijler van Rechten onderschrijven omdat die tegemoet komt aan de noden van werknemers, hun familie en gemeenschappen.

Contact

Internationaal secretariaat 
Tom Deleu 0032 475 90 70 66
  • Sectoren Bouw & Hout
  • Federaties EFBH (Europa) en BWI (Internationaal)
Jan Franco 0032 477 42 33 34       
  • Sectoren Industrie & Energie 
  • Federaties Industriall European Trade Union, Industriall Global, UNI Europa en UNI Global
Administratief medewerkster: Evi De Backer 02 285 03 03

Acties

Persberichten

Congres