Actualiteit

Werkgever die beschermde werknemers discrimineert en procedure collectief ontslag misbruikt, vangt bot bij arbeidsrechtbank

ACVBIE behaalt positieve uitspraak voor de Arbeidsrechtbank van Brugge tegen Vesuvius Belgium

De directie van Vesuvius Belgium, een staaltechniekbedrijf uit Oostende, kondigde in juli 2016 de intentie aan om tot een collectief ontslag over te gaan.
Voor de vakbonden was het van bij het begin duidelijk: de werkgever wilde niet tot een onderhandelde oplossing komen, maar zich ontdoen van vakbondsvertegenwoordiging. De informatie – en consultatieprocedure werd dan ook niet ernstig genomen en werd zelfs eenzijdig afgesloten in december.

De werkgever besloot om vanaf dan individuele ontslagen door te voeren via onderlinge akkoorden met de betrokken werknemers. De werknemers die lid zijn van de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk (beschermde werknemers) waren niet van plan om vrijwillig ontslag te nemen. Zij kunnen pas afgedankt worden als de redenen daartoe vooraf erkend wordt. Een poging van de werkgever om economische en technische redenen die aan de grondslag liggen van de herstructureringsmaatregel te doen erkennen door het paritaire comité, mislukte. Hierdoor werd de vraag naar de arbeidsrechtbank doorgeschoven.

Daar gaf de werkgever als reden op: “het afdanken van een welbepaalde personeelscategorie, namelijk de ‘dagploeg’”. De rechter rook onraad en doorprikte het motief van de werkgever. Zo ging het niet over een dagploeg, maar over werknemers die in dagdienst werken en viel het op dat de geviseerde beschermde werknemers allemaal in een dagregime werken. Bovendien werd deze ploeg de laatste maanden op een kunstmatige wijze samengesteld door interne overplaatsing van bepaalde werknemers of door het toekennen van een bediendenstatuut. Maar liefst vijf van de negen personen in deze ploeg waren personeelsafgevaardigden. Niet alle werknemers van de dagploeg werden dus ontslagen. De tekorten die ontstonden werden dan maar opgevangen door uitzendkrachten wat op zich haaks staat op de ingeroepen economische motieven. 

Kortom, de rechter oordeelde dat er geen objectieve redenen aan de grondslag liggen van de gevraagde erkenning. Vesuvius Belgium viseerde duidelijk een bepaalde groep die grotendeels uit beschermde werknemers bestaat, iets wat in strijd is met het verbod op discriminatie van personeelsafgevaardigden.

Onderteken het groot rapport van de regering Michel

De regering Michel is halfweg, maar veel bakte ze er tot hiertoe niet van. Daarom verdient ze een slecht rapport. Ze kan zich echter nog wel herpakken. Zet daarom jouw handtekening onder het groot rapport van de regering Michel.

Nog niet te laat voor eerlijk en rechtvaardig beleid

De vakbondscampagne ‘Het groot rapport van de regering Michel’ roept de regering Michel op om een eerlijk en rechtvaardig beleid te voeren. Deze zomer krijgt ze immers een uitgelezen kans om zich te herpakken:
  • De komende maanden staan er ‘super ministerraden’ rond sociale zekerheid, werk en economie op het programma. 
  • Deze zomer moet Michel zijn begroting voor 2018 opmaken.
  • Deze zomer moet de regering knopen doorhakken rond eerlijke fiscaliteit. 
Hét moment dus om een beter beleid te eisen. 
Dat kan door het groot rapport van de regering Michel te onderteken op www.hetgrootrapport.be 
Eind juni bezorgen we het eindrapport aan de regering.

Slecht rapport over de hele lijn

Waarom geven we deze regering slechte punten? Michel neemt beslissingen die vooral gewone mensen pijn doen. De rij is lang: de indexsprong, langer werken, meer overuren en flexibiliteit op maat van werkgevers, het mes in tijdkrediet en landingsbanen…
Ondertussen bengelt België aan de Europese staart inzake jobcreatie. We zijn het enige Europese land waar de reële lonen in 2016 gedaald zijn. De begroting is een knoeiboel. De staatsschuld zit op een historisch hoog niveau. 
Deze veranderingscoalitie dumpte zelfs haar eigen prioriteit der prioriteiten: een begroting in evenwicht.

Dat moet beter kunnen

Een slecht rapport dus. Terwijl het ook anders en vooral veel beter kan:
  • Met meer koopkracht voor wie werkt of moet rondkomen met een pensioen of uitkering. 
  • Met een regering die investeert in zorg, openbaar vervoer, goede jobs. 
  • Een regering die inzet op minder werkdruk en op meer, beter en gezonder werk.
  • Een regering die eindelijk een bijdrage durft vragen aan rijken.

Maak deze campagne mee kenbaar

Zet jouw handtekening onder het groot rapport van de regering Michel. En maak deze campagne mee kenbaar. Verwijs jouw collega’s door naar de campagnewebsite. 
Er bestaat ook een papieren versie van het rapport. Vraag ernaar bij de vakbondsafgevaardigde in jouw onderneming of spring binnen in een ACV-kantoor.

Zware beroepen: vakbonden leggen voorstel op tafel van Nationaal Pensioencomité

ACV, ACLVB en ABVV zijn de aanslepende discussies over zware beroepen beu en stelden vandaag in het Nationaal Pensioencomité (NPC) een uniek instrument voor dat toelaat om zware beroepen te definiëren. Het resultaat – wetenschappelijk ondersteund – is een belangrijke stap richting een eerlijke definitie van belastend werk. Mensen met belastend werk moeten tijdig kunnen uitstappen en daarvoor niet worden afgestraft met een lagere uitkering of pensioen. ABVV, ACLVB en ACV verwachten van het NPC en de regering dat zij rekening houden met de expertise, gestoeld op terreinkennis, die de vakbonden aanvoeren.

Wat voorafging: beloftes van de regering

In 2014 besliste de regering om de wettelijke pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar. De vakbonden verwierpen dit en verzochten om in elk geval rekening te houden met de zwaarte van het werk. De regering engageerde zich en stelde dat een oplossing gezocht moest worden binnen het NPC. De regering zou deze oplossing respecteren en middelen vrijmaken.
Sinds jaren worden de werknemers geconfronteerd met een afbouw van de stelsels landingsbanen/tijdskrediet, brugpensioen en gelijkgestelde periodes. Een hervorming waarbij geen rekening werd gehouden met de realiteit op het terrein en al zeker niet met de zwaarte van het beroep. Het hele debat werd dan ook nog eens ondermijnd door het beperkte budget dat beslist werd, wat vragen deed rijzen bij de reële manoeuvreerruimte voor de leden van het NPC. De vakbonden bleven aandringen om de kwestie m.b.t. belastend werk uit te diepen en werden hierin gesteund door het rapport van de pensioenexpertencommissie.

Ons voorstel: 4 categorieën en objectieve criteria

ABVV, ACV en ACLVB stellen nu een vernieuwende, methodologische inbreng voor met een repertorium van beroepsrisicofactoren die een impact hebben op de gezondheid. Het houdt rekening met alle objectiveerbare factoren in de arbeidssituatie van de werknemer. Deze risicofactoren zijn onderverdeeld in 4 categorieën met duidelijke, registreerbare, meetbare en objectiveerbare criteria, zoals was overeengekomen in een eerste rapport van het Nationaal Pensioencomité in de zomer vorig jaar. 
Deze 4 categorieën zijn de fysieke belasting, de arbeidsorganisatie, het veiligheidsrisico en de mentale gezondheid/emotionele belasting. De vakbonden hebben zich voor hun voorstel gebaseerd op de huidige regelgeving en praktijken i.v.m. welzijn en op het werk (o.a. van bestaande praktijken en bestanden van externe diensten). Deze benadering maakt het mogelijk om de blootstelling van de individuele werknemer aan collectieve risicofactoren in kaart te brengen en op te volgen. 
8 mei 2017download dit persbericht.  (pdf-bestand)
 

Stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk

Na jarenlange vakbondsactie, kwam het in de Commissie Werkgelegenheid van het Europees Parlement gisteren tot een belangrijk stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk. Deze beslissingen van de Commissie Werkgelegenheid moeten nu nog naar de plenaire vergadering van het Europese parlement. En dan volgt een trialoog (ministerraad, commissie , parlement). Nog een lang weg te gaan, maar toch zijn de beslissingen in de Commissie Werkgelegenheid zeer belangrijk. Sinds 1999 is er inzake kankerverwekkende stoffen op Europees vlak immers niets meer gebeurd. Terwijl in België het jaarlijks aantal beroepsgerelateerde kankers wordt geschat op 2600 en 5500 ( 4 à 8,5 % van alle kankers). Voor de hele Europese gemeenschap wordt zeer conservatief het cijfer van 102.500 sterfgevallen per jaar als gevolg van een beroepskanker aangenomen.
Voor elf bijkomende kankerverwekkende stoffen werden in de Commissie Werkgelegenheid grenswaarden vastgelegd. Grenswaarden zijn normen over de maximale concentratie in de lucht op arbeidsplaatsen . Voor een aantal stoffen stelt de Commissie Werkgelegenheid om de Europese grenswaarden aan te scherpen. Voor Chroom VI, de stof waarover heel wat te doen was naar aanleiding van blootstelling in een werkplaats van de NMBS, werd een strengere grenswaarde vastgelegd. Ook voor houtstof, dat vrijkomt bij houtbewerking, worden de regels scherper als het van de Commissie Werkgelegenheid afhangt.
Bovendien werd in de Commissie Werkgelegenheid afgesproken dat het toepassingsgebied van de regelgeving over kankerverwekkende stoffen uitgebreid zal worden naar de voor de voortplanting gevaarlijke (reprotoxische) stoffen. Dit zijn stoffen die de vruchtbaarheid van de man en de vrouw kunnen aantasten en ook kunnen leiden tot vroegtijdige zwangerschapsonderbrekingen en aangeboren afwijkingen. Sommige reprotoxische stoffen vormen een gezondheidsrisico voor het kind tijdens het geven van borstvoeding. Door de wetgeving van kankerverwekkende stoffen toe te passen op reprotoxische stoffen, komen er voor deze stoffen strengere regels wat betreft de bescherming van werknemers.
Deze beslissingen van de Commissie Werkgelegenheid moeten nu nog naar de plenaire vergadering van het Europese parlement. En dan volgt een trialoog (ministerraad, commissie , parlement). Nog een lang weg te gaan, maar toch zijn de beslissingen in de commissie Werkgelegenheid belangrijk. Het doorbreekt de jarenlange Europese stilstand tussen 1999 en 2016 op dit vlak. Tot nog toe waren er slechts voor vijf kankerverwekkende stoffen bindende Europese normen vastgelegd. Op de Europese arbeidsplaatsen circuleren 1400 kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting gevaarlijke stoffen.

Meer info?

Wie zijn we

Ledenvoordeel

Boek nu met 25 % korting

Sectornieuws