Actualiteit

Persbericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACV-ABVV-ACLVB)
Vandaag wordt in Göteborg  de Pijler van sociale rechten ondertekend. Een echte kans voor Europa om het bezuinigingsbeleid de rug toe te keren en de werknemers nieuwe hoop te geven in het Europese project. De regeringen van de lidstaten moeten deze principes resoluut toepassen en werk maken van duurzame en kwaliteitsvolle jobs.

Sociale vooruitgang in Europa

Na maanden intensief mobiliseren zijn de Belgische en Europese vakbonden verheugd dat de Europese pijler van sociale rechten nog steeds op de agenda staat van de "Sociale top voor eerlijke banen en groei".
Voortaan erkennen de Europese instellingen dat er dringend nood is aan een pijler met sterke sociale rechten. Op bepaalde punten werd er vooruitgang geboekt: 
 • De sociale rechten waarin nu wordt voorzien zijn gewaarborgd. Elk nieuw voorstel moet gunstiger zijn voor de werknemers;
 • De Europese Unie en de lidstaten worden opgeroepen om de sociale rechten te versterken, ook al moet elke lidstaat dit verwezenlijken afhankelijk van zijn bevoegdheden (subsidiariteit);
 • De oprichting van de pijler mag geen afbreuk doen aan het recht van de lidstaten om de basisprincipes van hun socialezekerheidsstelsel en het beheer van hun openbare financiën te bepalen;
 • Erkenning van de cruciale rol van de sociale dialoog bij de versterking van de sociale rechten, een onontbeerlijk element om de creatie van duurzame en kwaliteitsvolle jobs een boost te geven;
 • Erkenning van het recht van de vakbonden om autonoom te onderhandelen en akkoorden te sluiten. 

Huiswerk voor de Belgische regering

Deze punten betekenen een aanzienlijke vooruitgang voor de Europese werknemers. De drie Belgische vakbonden betreuren wel dat de pijler juridisch niet bindend is en niet gepaard gaat met een concreet actieplan voor de uitvoering. Het mag geen slag in het water zijn.
Naast woorden willen de vakbonden nu krachtige daden zien! Daarom nodigen we de Belgische regering uit haar huiswerk over te doen en te kiezen voor een sociaal beleid nu ze zich opmaakt om de Europese pijler van sociale rechten te ondertekenen. We aanvaarden niet dat België zijn beloftes breekt. We betreuren dat de Belgische regering:
 • Het voorstel van de Commissie om ouderschapsverlof te vergoeden als ziekteverlof probeert te verwerpen;
 • Aankondigt dat de sociale uitkeringen onder de armoedrempel blijven;
 • De flexibiliteitsmaatregelen en de flexi-jobs wil uitbreiden. 
De vakbonden stellen dat het behoud en de creatie van kwaliteitsvolle, duurzame jobs samen met sterkere sociale rechten de beste bescherming bieden tegen sociale ongelijkheid en tegen de toename van nationalisme, separatisme en de ‘ieder-voor-zich’-houding. 

17 november 2017: download dit persbericht (pdf-bestand)
 

Werknemers en hun kinderen beter beschermd tegen gevaarlijke stoffen

Vandaag verscheen in het Belgische Staatsblad nieuwe wetgeving die werknemers en hun kinderen beter beschermt tegen stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting (reprotoxische stoffen). De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de strengere regels voor het werken met kankerverwekkende stoffen nu ook van toepassing zijn op deze reprotoxische stoffen. Minister van werk Peeters, nam dit initiatief op vraag van de Belgische vakbonden die hierrond actie voerden aan zijn kabinet in 2015. Het ACV is bijzonder tevreden met deze betere bescherming van werknemers en hun kinderen.
Reprotoxische stoffen kunnen de vruchtbaarheid van de man en de vrouw aantasten, kunnen leiden tot vroegtijdige onderbrekingen van de zwangerschap en aangeboren (niet erfelijke) afwijkingen. Sommige reprotoxische stoffen vormen een gezondheidsrisico voor het kind tijdens het geven van borstvoeding. Deze stoffen komen in veel sectoren voor: het gaat om bepaalde metalen, solventen, pesticiden en insecticiden, veel gebruikte chemische basisgrondstoffen… 
De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de strengere regels voor het werken met kankerverwekkende stoffen nu ook van toepassing zijn op deze reprotoxische stoffen. Dit betekent dat ondernemingen in de eerste plaats op zoek moeten naar veiligere alternatieven voor die stoffen. Indien die niet bestaan, dan moet gewerkt worden in volledig gesloten systemen. Wanneer ook dit technisch niet haalbaar is dan moet door allerlei maatregelen de blootstelling zo laag als mogelijk gehouden worden. Economische argumenten kunnen, zoals bij ‘gewone’ gevaarlijke stoffen, niet langer gebruikt worden om deze beschermingsmaatregelen niet toe te passen.
Met deze nieuwe regels volgt België landen zoals Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk, die reeds langer een gelijkaardige wetgeving invoerden. Geruime tijd wordt ook op Europees vlak gediscussieerd over de invoering van een wetgeving voor reprotoxische stoffen. Ondanks de uitdrukkelijke vraag van het Europees Parlement om dit te doen, werd tot nu toe hierover geen consensus gevonden tussen de lidstaten. De Belgische vakbonden wilden niet wachten op een Europese regeling. De minister van werk is ons hierin nu gevolgd. We zijn bijzonder tevreden met deze betere bescherming van de werknemers en hun kinderen.
11 september 2017: download dit persbericht (pdf-bestand)
 

Pensioenminister Bacquelaine snijdt nog dieper in onze pensioenen

Op basis van de tekst die pensioenminister Bacquelaine publiceerde op zijn website werd ons duidelijk dat de Ministerraad verleden donderdag besliste de werknemerspensioenen opnieuw te verlagen.
Er zouden drie maatregelen genomen worden.
 1. Maatregel 1: De werknemers die op brugpensioen gaan in het algemene stelsel (dus niet herstructurering, zware beroepen…), zullen minder pensioen krijgen. Hun jaren brugpensioen zullen voor de pensioenberekening niet langer meetellen aan het laatste loon maar aan een minimumloon. 
 2. Maatregel 2: Werknemers die langer dan één jaar zoeken naar werk zullen ook de nieuwe, negatieve berekening ondergaan. In plaats van die mensen een job te geven, kiest de regering ervoor om hen dubbel te straffen. Eén keer op het moment van ontslag en één keer, tientallen jaren later, als ze op pensioen zijn. 
 3. Maatregel 3: daarenboven zou de minister opnieuw diezelfde gestigmatiseerde groep van werkzoekenden en bruggepensioneerden benadelen. Het zou kunnen dat werknemers die voor hun 20ste zijn beginnen werken en op het einde van hun loopbaan op SWT/brugpensioen gezet worden (ook wegens herstructurering, zware beroepen…) voor die jaren in hun pensioen bestraft worden. Het compensatiemechanisme dat voorzag dat mensen met meer dan 45 jaar loopbaan hun eerste lage lonen vervangen zagen door hun laatste hogere lonen zou hiermee worden afgeschaft.
Deze pure contractbreuk zou gelden voor pensioenen die ingaan vanaf 1-1-2019. 
Werkbare eindeloopbanen en positieve maatregelen zijn onbekend terrein voor deze regering. Mensen bestraffen door te lage pensioenen te verlagen is het nieuwe normaal. Door mensen te bestraffen en hun (nog) lagere pensioenen te geven wordt het voor hen nog moeilijker om een nieuwe job te vinden of om hun job vol te houden tot hun 67ste . 
Wij willen werkbaar werk voor iedereen. Wij willen een deftig pensioen voor iedereen.
Enkele cijfers
Maatregel 1 en 2: minder pensioen voor werkzoekenden en bruggepensioneerden.
Impact voor deze maatregelen (berekening per gewijzigd gelijkstellingsjaar)
Maandelijks pensioenbedragMaandelijks verliesJaarlijks verlies
€ 1042 - 1250€ 12,25 € 147 
€ 1251 - 1458€ 20,06  € 240,72 
€ 1459 - 1666€ 30,33€ 363,96
€ 1667 - 1875€ 40,36€ 484,32
€ 1876 - 2083€ 44,26€ 531,12
(Bron: Federale Pensioendienst)
De solidariteit van de gelijkgestelde periodes maken een belangrijk onderdeel uit van de loopbaan van mannen en vrouwen: van de gemiddelde loopbaan bij een man van 42 jaar is er 30 % gelijkgesteld. Bij vrouwen, met gemiddeld een loopbaan van 36,6 jaar is er 37 % gelijkgesteld. Zonder die gelijkstellingen zou hun pensioen dus evenredig verminderen. 
 • Impact voor de gemiddelde man of vrouw. Gemiddeld hebben zowel man als vrouw 5,6 jaren geviseerde gelijkstelling. De beslissing van de regering over het beperken van die gelijkgestelde periodes betekent voor de gemiddelde werknemer 152 euro pensioen per maand minder (man), een vrouw zal 133 euro verliezen. De mannen verliezen meer omdat hun inkomen, dat als basis dient om het pensioen te berekenen, hoger ligt 
Maatregel 3:  Pensioenverlies voor werknemers die begonnen te werken voor hun 20ste. 
Pensioenen gelegen tussenVerliezen gemiddeld, bruto per maand
833 tot 1041 euro113 euro
1042 tot 1249 euro65 euro
1250 tot 1450 euro93 euro
1450 tot 1650 euro104 euro
(bron Federale Pensioendienst)
Noot: onze cijfers zijn gebaseerd op de laatst ontvangen officiële info daterend van 13/7/17
24 juli 2017: download dit persbericht  (pdf-bestand)
 

Onderteken het groot rapport van de regering Michel

De regering Michel is halfweg, maar veel bakte ze er tot hiertoe niet van. Daarom verdient ze een slecht rapport. Ze kan zich echter nog wel herpakken. Zet daarom jouw handtekening onder het groot rapport van de regering Michel.

Nog niet te laat voor eerlijk en rechtvaardig beleid

De vakbondscampagne ‘Het groot rapport van de regering Michel’ roept de regering Michel op om een eerlijk en rechtvaardig beleid te voeren. Deze zomer krijgt ze immers een uitgelezen kans om zich te herpakken:
 • De komende maanden staan er ‘super ministerraden’ rond sociale zekerheid, werk en economie op het programma. 
 • Deze zomer moet Michel zijn begroting voor 2018 opmaken.
 • Deze zomer moet de regering knopen doorhakken rond eerlijke fiscaliteit. 
Hét moment dus om een beter beleid te eisen. 
Dat kan door het groot rapport van de regering Michel te onderteken op www.hetgrootrapport.be 
Eind juni bezorgen we het eindrapport aan de regering.

Slecht rapport over de hele lijn

Waarom geven we deze regering slechte punten? Michel neemt beslissingen die vooral gewone mensen pijn doen. De rij is lang: de indexsprong, langer werken, meer overuren en flexibiliteit op maat van werkgevers, het mes in tijdkrediet en landingsbanen…
Ondertussen bengelt België aan de Europese staart inzake jobcreatie. We zijn het enige Europese land waar de reële lonen in 2016 gedaald zijn. De begroting is een knoeiboel. De staatsschuld zit op een historisch hoog niveau. 
Deze veranderingscoalitie dumpte zelfs haar eigen prioriteit der prioriteiten: een begroting in evenwicht.

Dat moet beter kunnen

Een slecht rapport dus. Terwijl het ook anders en vooral veel beter kan:
 • Met meer koopkracht voor wie werkt of moet rondkomen met een pensioen of uitkering. 
 • Met een regering die investeert in zorg, openbaar vervoer, goede jobs. 
 • Een regering die inzet op minder werkdruk en op meer, beter en gezonder werk.
 • Een regering die eindelijk een bijdrage durft vragen aan rijken.

Maak deze campagne mee kenbaar

Zet jouw handtekening onder het groot rapport van de regering Michel. En maak deze campagne mee kenbaar. Verwijs jouw collega’s door naar de campagnewebsite. 
Er bestaat ook een papieren versie van het rapport. Vraag ernaar bij de vakbondsafgevaardigde in jouw onderneming of spring binnen in een ACV-kantoor.

Stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk

Na jarenlange vakbondsactie, kwam het in de Commissie Werkgelegenheid van het Europees Parlement gisteren tot een belangrijk stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk. Deze beslissingen van de Commissie Werkgelegenheid moeten nu nog naar de plenaire vergadering van het Europese parlement. En dan volgt een trialoog (ministerraad, commissie , parlement). Nog een lang weg te gaan, maar toch zijn de beslissingen in de Commissie Werkgelegenheid zeer belangrijk. Sinds 1999 is er inzake kankerverwekkende stoffen op Europees vlak immers niets meer gebeurd. Terwijl in België het jaarlijks aantal beroepsgerelateerde kankers wordt geschat op 2600 en 5500 ( 4 à 8,5 % van alle kankers). Voor de hele Europese gemeenschap wordt zeer conservatief het cijfer van 102.500 sterfgevallen per jaar als gevolg van een beroepskanker aangenomen.
Voor elf bijkomende kankerverwekkende stoffen werden in de Commissie Werkgelegenheid grenswaarden vastgelegd. Grenswaarden zijn normen over de maximale concentratie in de lucht op arbeidsplaatsen . Voor een aantal stoffen stelt de Commissie Werkgelegenheid om de Europese grenswaarden aan te scherpen. Voor Chroom VI, de stof waarover heel wat te doen was naar aanleiding van blootstelling in een werkplaats van de NMBS, werd een strengere grenswaarde vastgelegd. Ook voor houtstof, dat vrijkomt bij houtbewerking, worden de regels scherper als het van de Commissie Werkgelegenheid afhangt.
Bovendien werd in de Commissie Werkgelegenheid afgesproken dat het toepassingsgebied van de regelgeving over kankerverwekkende stoffen uitgebreid zal worden naar de voor de voortplanting gevaarlijke (reprotoxische) stoffen. Dit zijn stoffen die de vruchtbaarheid van de man en de vrouw kunnen aantasten en ook kunnen leiden tot vroegtijdige zwangerschapsonderbrekingen en aangeboren afwijkingen. Sommige reprotoxische stoffen vormen een gezondheidsrisico voor het kind tijdens het geven van borstvoeding. Door de wetgeving van kankerverwekkende stoffen toe te passen op reprotoxische stoffen, komen er voor deze stoffen strengere regels wat betreft de bescherming van werknemers.
Deze beslissingen van de Commissie Werkgelegenheid moeten nu nog naar de plenaire vergadering van het Europese parlement. En dan volgt een trialoog (ministerraad, commissie , parlement). Nog een lang weg te gaan, maar toch zijn de beslissingen in de commissie Werkgelegenheid belangrijk. Het doorbreekt de jarenlange Europese stilstand tussen 1999 en 2016 op dit vlak. Tot nog toe waren er slechts voor vijf kankerverwekkende stoffen bindende Europese normen vastgelegd. Op de Europese arbeidsplaatsen circuleren 1400 kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting gevaarlijke stoffen.

Meer info?

Wie zijn we

Ledenvoordeel

Boek nu met 25 % korting

Sectornieuws