Acties

Neen tegen de E-dienstenkaart!

Op 21 juni voerden ACVBIE en het ABVV opnieuw actie tegen de invoering van de E-dienstenkaart in de bouwsector, metaalbouw, schoonmaak, informatica, … 
Via deze kaart wil de Europese Commissie grensoverschrijdende dienstverlening eenvoudiger maken in deze sectoren. De E-dienstenkaart zal online kunnen aangevraagd worden en zal afgeleverd worden door het land van herkomst, zonder effectieve controle van de aangeleverde gegevens. Met deze kaart kan men dan in andere lidstaten aan de slag. De controlemechanismen van de nationale lidstaten, zoals Limosa in België, worden daardoor buiten spel gezet.

In België zijn al heel wat gedetacheerde zelfstandigen aan de slag en via de E-dienstenkaart zal het nog eenvoudiger zijn om postbusondernemingen op te richten en het zelfstandigenstatuut te misbruiken. Het aantal schijnzelfstandigen in België dreigt explosief toe te nemen.

Vandaag organiseert de commissie Interne Markt van het Europees Parlement een eerste hoorzitting over dit voorstel. Dit betekent de start van de wetgevende procedure in het EP. Tijdens deze publieke hoorzitting mogen de Europese instellingen niet doof blijven voor de bezorgdheden van de werknemers.

Het voorstel komt op het moment dat de Europese Commissie werkt aan een herziening van de Detacheringsrichtlijn om eindelijk werk te maken van het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Via een mobiliteitspakket wil ze de detacheringsrichtlijn herzien en de regels omtrent de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels. Deze hervormingen zijn essentieel in de strijd tegen sociale dumping om eindelijk een gelijke behandeling te garanderen aan alle Europese werknemers die aan de slag zijn in België.

ACVBIE en ABVV eisen de intrekking van het voorstel van de E-dienstenkaart! En we eisen een ambitieuze herziening van de Detacheringsrichtlijn en de regels omtrent de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels.

Hoop op een uitsluiting van de e-dienstenkaart in de bouwsector

Op woensdag 15 maart 2017 hebben ACVBIE en AC ABVV een geslaagde actie gevoerd aan het gebouw van DG Grow (de Dienst Interne Markt van de Europese Commissie) in verband met het nieuwe voorstel van de e-dienstenkaart.
Ze overhandigden een “Ivoren Toren” om hen te bedanken voor hun “ondersteuning” van sociale dumping. DG Grow heeft geluisterd naar onze opinie, maar gaat toch verder met haar ultraliberaal initiatief, dat voor veel afkeer zorgt bij werknemers.
Een delegatie van beide vakbonden is tegelijkertijd ontvangen door het kabinet Peeters, dat bevestigt dat het namens de Belgische regering de uitsluiting van de bouwsector inzake de e-dienstenkaart zal verdedigen bij de Europese Commissie.
Het vakbondsfront is tevreden met het standpunt van de Belgische regering en zal dit blijven opvolgen op Europees niveau.

Afbouw gelijkgestelde periodes? Nog minder pensioen!

Wat is een gelijkgestelde periode?

Bijna alle dagen die je niet werkt (door ziekte, onvrijwillige werkloosheid, brugpensioen, tijdkrediet) worden voor de berekening van je pensioen gelijkgesteld met gewerkte dagen. Deze gelijkstelling beschermt tegen armoede op het ogenblik dat je met pensioen gaat.

Wat is de minister van Pensioenen van plan?

Hij wil het aantal gelijkgestelde dagen bij een periode van werkloosheid of brugpensioen beperken tot 1 jaar op de volledige loopbaan. Voor de rest van de dagen wil hij een fictief minimumloon nemen voor de berekening van het pensioen.

Gevolg: minder pensioen

Voor iemand met een gemiddeld loon die op 60-jarige leeftijd op SWT gaat, is dit 78 euro pensioen minder per maand!
En onze wettelijke pensioenen zijn al bij de laagste van Europa.

Doe met ons mee!

Het ACV, ABVV en ACLVB zijn niet akkoord met deze nieuwe besparingsmaatregel. 

Daarom voeren we actie op 28 november. 

Afspraak om 11u op het plein aan het Egmontpaleis in Brussel.

Manif 29 september: Twee jaar regering Michel - Géén reden tot feesten

70.000 mensen protesteerden tegen de onrechtvaardige regeringsmaatregelen.

29 september manifestatie: 2 jaar regering Michel - Géén reden om te feesten

2 jaar Michel - manifestatie 29 september 2016
Twee jaar regering Michel, dat is geen reden om te feesten. Hogere facturen, minder sociale bescherming en langer, harder en soepeler werken voor minder koopkracht. Enkel de grote vermogens en bedrijven krijgen cadeaus. Een beleid dat we ook terugvinden bij de Vlaamse regering Bourgeois.
We willen een ander, beter, rechtvaardig, eerlijk en evenwichtig beleid. Het kan anders!
Voor ons is de maat vol! De regering-Michel blijft werknemers verder aanvallen terwijl grote vermogens worden ontzien. De gevolgen zijn duidelijk: armoede en ongelijkheid stijgen. Net als stress en burn-out. De openbare diensten zitten op hun tandvlees. Daarom zetten we onze acties verder.
Omdat het beter kan en moet. Omdat er wél alternatieven zijn. Omdat we een regering willen die kiest voor een rechtvaardige fiscaliteit, voor investeringen, voor meer koopkracht voor gewone mensen, voor leefbaar werk en voor een stevigere sociale zekerheid.
#omdathetbeterkan
Onze alternatieven in een notendop:
 • Meer koopkracht. Veel beter voor de economie dan de indexsprong en loonbevriezing
 • Meer mensen een goede job. Veel beter dan cadeaus aan werkgevers
 • Goede pensioenen. Dit is wat anders dan werken tot 67
 • Eerlijke belastingen. Want iedere euro belastinggeld die verdwijnt naar Panama, moeten wij ophoesten
 • Goede openbare diensten. Daar wordt iedereen beter van
 • Sociale zekerheid. Investeren in mensen is beter dan erop te besparen. 


Downloads

Berekeningstools

Manifestatie: de Toekomst is van Ons

Op woensdag 20 april manifesteren de jongeren voor jobs en sociale zekerheid. Het ACV organiseert deze manifestatie voor de toekomst. Kwaliteitsvol werk en sociale bescherming voor iedereen vormen de belangrijkste thema's. Voor jongeren wordt het immers almaar moeilijker om een stabiele, kwaliteitsvolle job te vinden en te behouden. Een aantal studenten- en jeugdorganisaties stappen ook mee op.

Onze eisen in een notendop:

 • Kwaliteitsvolle jobcreatie:
  De taxshift moet zorgen voor kwaliteitsvolle jobs, geen blanco cheques voor de werkgevers
 • De stopzetting van de uitkeringen voor werkzoekenden op basis van leeftijd, diploma of werkloosheidsduur en de afschaffing van de maatregel van halvering van de inkomensgarantie-uitkering.
 • Extra investeringen in onderwijs, openbare dienstverlening en de non-profit

Praktisch

 • Datum: 20 april 2016
 • Vertrek: Brussel, Zuidplein, om 14u. De manifestatie eindigt rond 16u aan het Albertinaplein met muziek en speeches.

20 maart 2016: de Grote Parade

Kom op 20 maart naar Brussel. Hart boven Hard/Tout autre chose organiseren de tweede grote Parade. Ben jij ook van de plus? Samen tonen we dat deze samenleving anders kan!
Zoveel mensen en verenigingen brengen elke dag zoveel concrete alternatieven in de praktijk: van repair cafés tot mensen in de zorg, van jeugdwerkers tot energiecoöperaties, van wereldwinkeliers tot openbare diensten. Eén dag voor de lente laten we ons allemaal samen opmerken! Onze kleurrijke optocht wordt een stroom van alternatieven voor een samenleving met een plus! Die ‘plus’ staat voor verbinding en meer-waarde boven winst, als alternatief voor het minnetjes-beleid van besparen en polariseren.
Met de Grote Parade verdedigen we vijf krachtlijnen voor een andere toekomst:
 • Democratie is de som waarin iedereen meetelt
 • De nieuwe economie maken we samen
 • We gaan voor een klimaat in evenwicht
 • We halen onze rijkdom uit straffe basisvoorzieningen
 • Onze toekomst stopt niet aan de grens
Ben jij ook van de plus? Stap op 20 maart mee in de stroom! Vanaf 14u.
Je zal niet alleen zijn. Vorig jaar waren we al met 20.000!
ACV draagt de Grote Parade een warm hart toe.

Meer info?

5000 manifestanten ondersteunen vakbondsvoorstellen tegen sociale dumping

2015-06-24-Actiedag sociale dumping
Op 24 juni namen vijfduizend vakbondsmilitanten deel aan de vakbondsmeeting tegen sociale dumping op het Luxemburgplein. Met deze meeting ondersteunen de vakbonden hun campagne-eisen tegen sociale dumping. 
Misbruik van de detacheringsregels waarbij werknemers uitgestuurd worden naar andere landen om er te werken aan hongerlonen en zonder sociale bescherming, leidt tot dumping of concurrentievervalsing. Dit zorgt voor enorme problemen in bijvoorbeeld de transport-, vlees- of bouwsector. Door uitbuiting van buitenlandse werknemers gaan er duizenden jobs verloren.  Sociale dumping zorgt voor oneerlijke concurrentie voor werknemers en werkgevers die de regels wel volgen, vormt een bedreiging voor jobs en sectoren, en doet de sociale zekerheid een pak opbrengsten missen. 
Door sociale dumping verliezen niet alleen duizenden werknemers hun job, de arbeids- en loonvoorwaarden die eruit voortvloeien zijn onaanvaardbaar. Deze ‘moderne slavernij’ moet stoppen.  Sociale dumping is onmenselijk voor de uitgebuite werknemers. Ook zij hebben recht op een deftig loon. 
ABVV, ACV en ACLVB eisen dat de strijd tegen sociale dumping een absolute prioriteit wordt, zowel op nationaal als op Europees niveau. Sociale grondrechten moeten voorrang krijgen op economische liberalisering. Daarom eisen de vakbonden: 
1.      Een verbetering van de detacheringsrichtlijn, met name door de duur van de detachering van buitenlandse werknemers tot 6 maanden te beperken.
2.      Een echte strijd op Europees niveau tegen de ‘postbusbedrijven’ (bedrijf met enkel een postadres om de regels te omzeilen).
3.      Intrekking van de voorgestelde richtlijn over besloten eenmansvennootschappen (SUP’s). Dit voorstel houdt grote bijkomende risico’s in op ‘schijnzelfstandigheid’. En dit voorstel bemoeilijkt de strijd tegen ‘postbusbedrijven’ en illegale tewerkstelling door EU-lidstaten.
4.      De verplichting om het loon via elektronische weg uit te betalen bij detachering van werknemers. Dit om fraude te vermijden en de opsporing ervan te vergemakkelijken.
5.      De voorafgaande controle van de reële economische activiteit die daadwerkelijk door de detacherende onderneming wordt uitgeoefend.
6.      Een Europees agentschap voor sociale inspectie, met de nodige fondsen en personeel, om de samenwerking tussen de inspectiediensten van de lidstaten doeltreffend en concreet te maken.
7.      Een ‘kruispuntbank van de sociale zekerheid’ op Europees niveau om de bestaande nationale databases van de verschillende instellingen die in de lidstaten belast zijn met de naleving van sociale en fiscale werkgeversverplichtingen, met elkaar te verbinden. Meer bepaald om erop toe te zien dat de regularisaties die door een lidstaat worden gevraagd, wel degelijk worden nageleefd in het land van herkomst.
8.      Een samenwerkingsovereenkomst tussen de sectoren en de inspectiediensten op Europees niveau om sociale dumping te voorkomen én op te sporen.
9.      Onmiddellijke, concrete en ontradende sancties tegen werkgevers die frauduleus werknemers detacheren.
10.  Het betalen van sociale zekerheidsbijdragen op het loon van de gedetacheerde werknemers in het land waar ze werken, tegen het tarief van dat land, met teruggave van de bijdragen aan het land van herkomst via de nationale sociale-zekerheidsinstellingen die deze bijdragen innen.
11.  Zekerheid op Europees niveau en in het land van tewerkstelling dat detachering niet misbruikt wordt om lagere lonen uit te betalen. Er moet in ieder geval controle zijn op het correct betalen van het minimumloon en de conventionele toeslagen van het land van tewerkstelling.
12.  Het onderhandelen van Europese overeenkomsten in de verschillende sectoren (transport, bouw, vlees,...) om te strijden tegen sociale dumping.

Meer info?

28 mei: Tax Justice Day

De strijd tegen fiscale fraude en belastingontduiking staat centraal op de Dag van de fiscale rechtvaardigheid ofwel Tax Justice Day. We vragen op die dag aandacht voor een rechtvaardige spreiding van de belastingdruk. Meer dan ooit staat het idee van de 'tax shift' op de politieke agenda. Maar de voorstellen van de verschillende partijen zijn niet rechtvaardig. Daarom blijven we druk uitoefenen voor een eerlijke tax shift. 
Offshoreleaks, Luxleaks, Swissleaks…. De recente fiscale schandalen tonen ons keer op keer dat welgestelde particulieren en ondernemingen hun geld blijven verbergen dankzij offshorebedrijven en geheime rekeningen in belastingparadijzen. Alleen al via de HSBC-bank konden 3000 rijke, belastingplichtige Belgen zes miljard euro onttrekken aan de belastingen. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Het verlies aan fiscale inkomsten te wijten aan fraude in België wordt geraamd op ongeveer 20 miljard euro per jaar. 

Financieel Actienetwerk (FAN)

Het Financieel Actienetwerk (FAN) (ofwel Réseau pour la justice fiscale, RJF) waar het ACV actief lid van is, plaatsen de vijfde dag van de fiscale rechtvaardigheid op 28 mei dan ook in het teken van de fiscale fraude en belastingontduiking. Ze leggen daarbij de nadruk op de desastreuze gevolgen van de besparingen die de regering de federale overheidsdienst (FOD) voor financiën oplegt. Deze besparingen bij de FOD Financiën leiden tot minder controles. Op die manier loopt ons land miljarden inkomsten mis.

Miljardenvlucht

België is een fiscaal paradijs voor multinationals. Fiscale stimuli stellen hen in staat hun belastingen zeer sterk naar beneden te halen of er zelfs geen te betalen. Ondanks die fiscale cadeautjes hebben deze bedrijven 20.000 mensen ontslagen…. 
België is ook voor de rijksten een fiscaal paradijs. De 10% rijksten bezitten 44% van de totale rijkdom van ons land. Tegelijkertijd bezit de helft van de Belgische gezinnen nauwelijks 10% van de totale rijkdom. Toch krijgt de Belgische fiscus nog steeds niet automatisch informatie van de banken en Belgische financiële instellingen. Dit in tegenstelling tot de meeste andere Europese landen. Er is geen vermogensbelasting of –kadaster, geen belasting op beursmeerwaarde. 
Daarnaast toont de regering zich ook niet bijzonder gehaast om deze ongelijkheid aan te pakken. De tax shift laat op zich wachten. De ondernemingen laten hun belastingen nog steeds dalen dankzij notionele intresten en rulings (voorafgaande afspraken met de fiscale administratie die het mogelijk maken minder belastingen te betalen). In de strijd tegen de fiscale fraude sluit de minister van Justitie liefst onderhandse akkoorden met de fraudeurs. Zo ziet hij af van gerechtelijke vervolging en is hij tevreden met lichte boetes. Nogmaals geldverlies voor de staat!   
Als kers op de taart heeft de regering-Michel beslist om de komende vijf jaar slechts één op de vijf ambtenaren te vervangen. De fiscale administratie heeft al 6000 ambtenaren verloren sinds 2006. Nu de Belgische staat geld nodig heeft en de ene besparingsmaatregel na de andere invoert, is dit pure onzin: een ambtenaar van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) levert de staat 2,3 miljoen euro per jaar op!  

Meer info?

Doe mee!

NEEN aan de indexsprong
NEEN aan de inleveringen van werknemers en werklozen
JA voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid 

Teken de petitie.

Ondanks alle adviezen van experts en ondanks de acties van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront besliste de regering een indexsprong. 
Vanaf 1 maart zal geen enkele indexering van lonen, uitkeringen en pensioenen meer kunnen. Tot er 2 % aan koopkracht is ingeleverd én opgebracht is voor de werkgevers. De regering heeft er dus voor gekozen enkel een inspanning te vragen aan werknemers, ambtenaren en mensen met een sociale uitkering of pensioen. Huurprijzen, energieprijzen, verzekeringspolissen… mogen wel nog geïndexeerd worden. Aan zelfstandigen, vrije beroepen, dividenden wordt geen inspanning gevraagd. Nochtans voorziet de Wet van 1996 dat de regering ook een gelijkwaardige matiging kan opleggen aan “de inkomens van de zelfstandigen, van de vrije beroepen, de dividenden, de tantièmes, de sociale uitkeringen, de huurprijzen en andere inkomens”. Die “andere inkomens” slaan zeker ook op de inkomens uit vermogen.
Deze regering blijft haar inleverings- en besparingspijlen echter alleen richten op de werknemers en uitkeringstrekkers. Werkelijk alle andere inkomensgroepen worden of gerust gelaten of nog extra beschermd. 
Deze indexsprong betekent inlevering van koopkracht, maar werkgevers hebben geen enkele verplichting om deze aan te wenden voor tewerkstelling. Ook de overheid als werkgever dient geen tewerkstelling te creëren of te handhaven. De werknemers sponsoren met hun koopkrachtinlevering zo de aandeelhouders of de staatskas. 
Terwijl er alternatieven zijn die veel rechtvaardiger zijn en veel doelmatiger. Op voorwaarde dat deze regering eindelijk het debat durft voeren over een rechtvaardige fiscale fiscaliteit, een shift van de bijdragen vanuit arbeid naar de inkomens uit vermogen. 
Tegelijkertijd worden de werkloosheidsuitkeringen van deeltijds werkenden, van tijdelijk werklozen, van schoolverlaters, van oudere werklozen verminderd. Voor deze regering is niet de werkloosheid het probleem, maar zijn de werklozen de schuldigen. Openbare diensten worden verminderd en personeel moet er verdwijnen. En als klap op de vuurpijl moeten we allen langer gaan werken.
Dit zijn genoeg redenen om te blijven ageren. De vakbonden willen sociale en fiscale rechtvaardigheid!
De vakbonden houden de druk hoog en zullen dat ook in de komende weken en maanden blijven doen omdat er nog heel wat dossiers resten die moeten aangepakt worden waardoor het onevenwichtig en onrechtvaardig regeringsbeleid dient bijgesteld te worden’.
Maak duidelijk dat zij niet alleen staan, maar dat zij ook in uw naam dit NEEN-signaal verkondigen. empty

Onderteken de petitie hier onderaan:

11 maart: Ruim 9.000 militanten bliezen verzamelen op het Muntplein


"De strijd is nog niet gestreden". Dat was de centrale boodschap op de militantenmeeting van 11 maart. Het gemeenschappelijk vakbondsfront protesteerde tegen het asociale beleid van de regering Michel. Onder meer tegen de indexsprong en voor een rechtvaardige fiscaliteit. Nieuwe acties zijn in de maak. Volgende week is er een meeting van de vakbonden die de openbare diensten vertegenwoordigen, 29 maart steunen de vakbonden de parade van Hart boven Hard. De week voor Pasen zullen provinciale acties op touw worden gezet.
Mathieu Verjans, nationaal ACV-secretaris hield een felle speech: "De regering wil sociale vrede, maar jullie blazen die vrede op en stoken onrust met jullie dwangbeleid, om oudere SWT'ers de stuipen op het lijf te jagen".
Bekijk de videoreportage en vergeet niet om de petitie tegen de indexsprong hier onderaan te ondertekenen.

Actie Bouw - Enquête wegenbouw

De wegenbouw krijgt zijn orderboekjes niet gevuld omdat gemeenten en steden zwaar moeten besparen. Voor grote wegenwerken is er geen geld meer, maar tegelijkertijd ervaren wegenbouwers grote druk om de lopende werken zo snel mogelijk uit te voeren. Dat heeft zijn weerslag op werknemers. Wij onderzoeken via een enquête de pijnpunten in de sector van de wegenbouw. 
De vragen in de enquête gaan over veiligheid, gezondheid en een goede arbeidsorganisatie. 
Een papieren enquête wordt verspreid door onze délégués. Je kan ze ook invullen en voor 25 januari afgeven aan jouw vakbondsafgevaardigde of  ACVBIE secretaris. Dit kan ook via het ACV-dienstencentrum of de ACV-brievenbus.
Je kan de enquête ook online invullen.

Via de resultaten van deze enquête willen we zowel sectoraal, op ondernemingsvlak als bij de bevoegde ministers de problemen uit de sector aankaarten en meer aandacht vragen voor een goede arbeidsorganisatie en veiligheid op de werven.

Persberichten

Sectornieuws